Klinisk kemi, PNA

Här hittar du rekommenderade och upphandlade instrument och analyser under klinisk kemi.

Beställningar

För att göra beställningar av de olika förbrukningsartiklarna finns vår produktkatalog. Tänk på att vissa produkter inte är lagervara. Minsta beställningsbara enhet kan vara en transportförpackning.

 

i-STAT, Abbott

För blodgaser och elektrolyter samt en rad kemier. Ett handburet analysinstrument som ger snabba svar på analyser. i-STAT använder engångskassetter med integrerad kalibrering. Endast ett par droppar helblod behövs för varje analys. Instrumentet har integrerad scanner för enkel hantering av patient-ID. Inbyggd programvara överför resultaten smidigt till labdata- och journalsystem.
I Västerbotten används instrumentet framför allt till blodgas. Sjukhem som har behov av kalium och kreatinin har införskaffat i-STAT.

Förpackningsstorlek: 25 kassetter/förpackning
Internkontroll: i-STAT TriControls Nivå 1 Art. nr 5P71-01, Nivå 3 Art. nr 5P73-01

Två kassetter ur samma lot nr ska kontrolleras med två olika nivåer på kvalitetskontrollen, nivå 1 och 3, vid leverans av nya kassetter.
Skriv ut kontrollresultaten från i-STAT och jämför mot VAS-dokumentet, resultaten ska vara inom de gränsvärden som anges. Spara resultaten i pärm tillsammans med VAS-dokumentet. Spara även temploggen som följer med leveransen. Allt ska vara daterat och signerat.

Beställ kassetter och kontrollvätskor direkt från Abbott.

Arbetsdokument

Afinion 2 instrument

Analys av CRP är vägledande vid detektion och värdering av infektion, vävnadsskada, inflammatoriska tillstånd och liknande sjukdomar.

C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein som syntetiseras i levern. Hos friska personer är CRP nivåerna i serum eller plasma under 5 mg/L och koncentrationen stiger snabbt som del i kroppens ospecifika svar på infektion, inflammation och vävnadsskador. Ofta är CRP högre vid bakteriella- än vid virusorsakade infektioner varför CRP under vissa omständigheter kan ge beslutsstöd vid ställningstagande till antibiotikabehandling. Proteinets halveringstid är dessutom kort vilket gör att CRP-koncentrationen snabbt normaliseras vid tillfrisknande.

Afinion2 CRP, Abbott

Afinion™2 CRP är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i humant helblod. Instrumentet visar plasmaekvivalenta resultat på helblodsprover.  Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av CRP i blod.

Metod: Immunkemisk fastfasanalys. Instrumentet mäter färgintensiteten på kassettmembranet.
Mätintervall CRP:
5-200 mg/L
Förpackningsstorlek:
15 test/förpackning
Intern kontroll: Afinion CRP Control, 2x2 nivåer/förpackning

ARBETSDOKUMENT

 

OBS! Utgår ur sortiment
QuikRead go CRP

Quick read go CRP är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i humant helblod. Instrumentet visar plasmaekvivalenta resultat på helblodsprover. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av CRP i helblod. Med specifikt kit kan även Hemoglobin analyseras samtidigt.

Metod: Immunoturbimetriskt test. Instrumentet mäter förändringen i lösningens grumlighet (turbimetri).
Mätintervall CRP:
5-200 mg/L
Förpackningsstorlek:
50 test/förpackning
Intern kontroll: QuikRead go CRP och Hb, 1 mL

ARBETSDOKUMENT

Analys av D-dimer används för att utesluta distal ventrombos och/eller lungemboli. Ett normalt D-dimervärde är en indikation på att dessa sjukdomar kan uteslutas med mycket hög tillförlitlighet medan ett positivt resultat kännetecknar ökad koagulerings- och fibrinolytisk aktivitet och ska alltid utredas vidare enligt gällande vårdprogram.

D-dimer är en nedbrytnigsprodukt av tvärbundet fibrin och koncentrationen är ett mått på den fibrinolytiska aktiviteten av plasmin i det vaskulära systemet.

Cobas h232 Cardiac D-dimer, Roche

Cobas h232 Cardiac D-dimer är ett immunologiskt test för kvantitativ analys av mängden D-dimer i hepariniserat venblod. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av D-dimer i helblod.

Metod: Immunologisk test med specificitet för D-dimer. Ackumulationen av D-dimer påvisas som en rödaktig signallinje. Instrumentet mäter signallinjens intensitet och presenterar ett kvantitativt resultat.
Mätintervall: Nivåer >0,5 mg/L FEU anses positiva
                          Nivåer <0,5 mg/L FEU anses negativa
Förpackningsstorlek: 10 test/förpackning
Insrumentkontroll: Roche CARDIAC IQC-kontroll

ARBETSDOKUMENT

Analys av hemoglobin, Hb, i faeces utförs för att utreda gastrointestinala störningar, vid screening av kolonrectal cancer och större adenomas som blöder samt som post operativ kontroll av det gastrointestinala området.

Hemoglobin är det röda blodfärgämne som svarar för transporten av syrgas och koldioxid mellan perifera vävnader och lungorna.

Analyz FOB-test

Analyz FOB-test är ett immunologiskt snabbtest för att kvalitativt detektera blod i avföring. Patienten kan själv samla in provmaterialet som sedan analyseras av utbildad sjukvårdspersonal. Testet är humanspecifikt och kräver inga dietföreskrifter.

Metod: Immunologisk test med specificitet för humant hemoglobin. Närvaro av hHb i provet påvisas som en rosafärgad linje i testregionen (T).
Mätintervall:
Kvalitativt, positivt eller negativt
Förpackningsstorlek: 20 test/förpackning
Intern kontroll: Procedurkontroll finns inbyggt i tetstet

ARBETSDOKUMENT

Analys av glukos utförs bland annat vid screening, diagnos och behandling av patienter med diabetes samt vid övervakning av blodglukosnivån hos nyfödda.

Glukos är huvudkomponent i kroppens kolhydratmetabolism samt indirekt inblandat i energi- och lipidomsättningen. Hos friska personer hålls Glukosnivån strikt reglerad av hormoner såsom insulin, glukagon, adrenalin med flera.

HemoCue Glucose 201 DM RT

HemoCue Glucose 201 DM RT är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av mängden glukos i humant helblod. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av glukos i helblod.

Metod: Hemolysering + modifierad glukosdehydrogenasreaktion. Instumentet mäter transmittansen varpå absorbans och glukoskoncentration beräknas.
Mätintervall:
0-31 mmol/L
Förpackningsstorlek: 4x25 test/förpackning
Intern kontroll: Eurotrol, GlucoTrol-NG nivå 2 (ca. 6,7 mmol/L), 2x1 mL/förpackning

ARBETSDOKUMENT

 

OBS! Endast för barnkliniken

ACCU-CHEK Inform II, Roche

ACCU-CHEK Inform II är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av mängden glukos i humant helblod. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av glukos i helblod.

Metod: En enzymatisk reaktion genererar likström som instrumentet översätter till ett blodsocker värde.
Mätintervall:
0,6-33,3 mmol/L
Förpackningsstorlek:
50 test/ förpackning
Intern kontroll:
Accu-Chek Performa nivå 1 och 2, 1 x 2,5 ml

ARBETSDOKUMENT

DCA Vantage

Analys av Hemoglobin A1c ingår som prov vid övervakning av den långsiktiga vården av diabetespatienter samt vid diagnos av diabetes och identifiering av patienter som löper risk att utveckla diabetes.

HbA1c är en ketoamin som speglar den genomsnittliga glukosnivån i blodet under en period av ca. 3 månader tillbaka i tiden. Regelbundna mätningar av HbA1c kan resultera i bättre diabetesbehandling och förbättrad metabolisk kontroll.

DCA™ Systems HbA1c

DCA™-analysen för Hemoglobin A1c är ett immunologiskt test för kvantitativ mätning av den procentuella koncentrationen av HbA1c i helblod. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av HbA1c i helblod.

Metod: Inhibition av latexagglutination där reaktionen resulterar i en ökad eller minskad spridning av ljus beroende på mängden HbA1c i blodprovet. Instrumentet mäter absorbansen vid 531 nm och HbA1c-koncentrationen kvantifieras med hjälp av en kalibreringskurva.
Mätintervall: 16 – 130 mmol/mol
Förpackningsstorlek:
10 tester/förpackning
Internkontroll:
DCA™ Systems Normal 2 x 0,25 mL och Abnormal 2 x 0,25 mL

ARBETSDOKUMENT

Analys av hCG i urin utförs för att upptäcka graviditet genom fynd av humant koriongonadotropin (hCG).

Testets känslighet är 40 IU/L vilket innebär att graviditet kan bekräftas redan 1–2 dagar efter utebliven menstruation. Säkrast resultat erhålls med morgonurin då hCG-koncentrationen generellt är högre.

Läs instruktioner, för utförande av test, noggrant innan analys.

OBS! Inför läkemedelsbehandling beställs P-hCG istället

Analyz hCG Strip 40 IU/L

Analyz hCG Strip är ett immunologiskt snabbtest för att kvalitativt detektera förhöjda hCG-nivåer i urin. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av hCG i urin.

Metod: Kvalitativ två-läges immunoanalys. Positivt fynd ger upphov till en rosafärgad linje i testlinjefältet medan negativt fynd resulterar i frånvaro av denna linje.
Mätintervall: <40 IU/L = negativt
                          >40 IU/L = Positivt
Förpackningsstorlek: 25 test/förpackning
Intern kontroll: Bi-Level (Level1 och 2), 3x2x15 mL
                              CLINIQA LIQUID QC DipStrip Level 1
                              CLINIQA LIQUID QC DipStrip Level 2

ARBETSDOKUMENT

Analys av hemoglobin, Hb, ingår som rutinprov vid utredning av de flesta sjukdomar men även vid uppföljning av pågående behandling.

Hemoglobin är ett järnhaltigt protein som ger blodet dess röda färg och svarar för transporten av O2 och CO2 mellan perifera vävnader och lungorna. Låga värden av B-Hb kallas anemi (blodbrist) och är ett tämligen ospecifikt symptom som ses vid många sjukdomstyper men kan också bero på specifik vitamin- eller järnbrist eller på hemolys.

Förhöjda värden av B-Hb kallas polyglobuli. Även denna kan vara sekundär till ett stort antal grundsjukdomar samt till rökning men kan också vara primär som vid myeloproliferativ sjukdom.

HemoCue Hb 201 DM

Hemocue Hb 201 DM är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av mängden Hb i humant helblod. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av hemoglobin i helblod.

Metod: Modifierad azidmethemoglobinreaktion. Instrumentet mäter absorbansen vid två våglängder (570 nm och 880 nm) för kompensation av turbiditet.
Mätintervall:
0-256 g/L
Förpackningsstorlek: Enstycksförpackade kuvetter 4x25 test/förpackning, burkar 4x50 test/burk
Intern kontroll: Eurotrol, HemoTrol normal nivå 2 (ca. 118–122 g/L), 2x1 mL/förpackning

ARBETSDOKUMENT

DCA Vantage

Analys av mikroalbumin, kreatinin och albumin/kreatinin-kvoten i urin används för screening och uppföljning av mikroalbuminuri som är det första stadiet av diabetisk njurskada, diabetesnefropati.

Eftersom albuminkoncentrationen i urin normaliseras med kreatininkoncentrationen kan man upptäcka mikroalbuminuri genom att beräkna albumin/kreatinin-kvoten.

DCA™ Systems Mikroalbumin/Kreatinin

DCA™-analysen för Mikroalbumin/Kreatinin är ett immunologisk test för kvantitativ mätning av låga koncentrationer av albumin, kreatinin och albumin/kreatinin-kvoten i urin. Testet används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av Mikroalbumin/Kreatinin i urin.

Metod Mikroalbumin: Immunoturbidimetrisk
Metod Kreatinin:
Standard kolorimetrisk (modifierad Benedict-Behre reaktion)
Mätintervall:
Mikroalbumin 5-300 mg/L
                          Kreatinin 1,3-44,2 mmol/L
                          Albumin/Kreatinin-kvot: 0,11-226 mg/mmol.
Förpackningsstorlek:
10 test/förpackning
Intern kontroll:
DCA™ Systems Mikroalbumin/kreatinin kontroll 2x låg nivå och 2x hög nivå

ARBETSDOKUMENT

Analys av olika urinparametrar används till rutinmässig screening av urin, vid diagnostik av inflammation eller infektion i njurar och urinvägar, behandlingskontroll vid till exempel diabetes och hypertoni samt vid misstanke på hematuri.

De analyser som ingår på teststickan är glukos, ketoner, blod, pH, protein, nitrit och leukocyter.

CLINITEK Status®+

Clinitek Status+ använder sig av principen för reflektansfotometri för att läsa av och utvärdera urinanalys med Multistix® urinsticka. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av urinparametrar.

Metoder: Se metodbeskrivning
Känslighet/detektionsgränser:
Glu 4-7 mmol/L, Blo 150-620 µg/L, Pro 0,15-0,3 g/L, Nit 13-22 µmol/L, Leu 5-15 leu/µL, Ket 0,5-1,0 mmol/L och pH 5
Förpackningsstorlek:
100 test/burk
Intern kontroll: 
Bi-Level (Level1 och 2), 3x2x15 mL
                              CLINIQA LIQUID QC® DipStrip Level 1
                              CLINIQA LIQUID QC® DipStrip Level 2

ARBETSDOKUMENT