ME-mottagning

Här finns information för dig som ska remittera en patient till ME-mottagningen.

 

Tillfälligt stängt

Vi har tillfälligt stängd på grund av personalbrist.  De remisser som redan kommit in behåller sin köplats men inga nya tas emot. Det gäller remisser både från vårdgivare och egen vårdbegäran.

ME (myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome) klassificeras som en neurologisk sjukdom av WHO (ICD G93.3) och kallades tidigare kroniskt trötthetssyndrom. ME kännetecknas av långvarig utmattning med svåra funktionsnedsättningar. Tröttheten och sjukdomskänslan ska ha kvarstått i minst sex månader och har oftast en klar debut i samband med någon form av infektion. Vissa patienter insjuknar dock utan tydligt samband med infektion.

ME-mottagningen vid Norrlands universitetssjukhus är en specialiserad enhet på primärvårdsnivå och fungerar som en resurs för primärvård och specialiserad sjukhusvård. Vi bedriver även forskning i nära samarbete med Umeå universitet.

ME-mottagningens uppdrag är att stödja primärvården i utredningsarbetet. Vi utreder och fastställer eller utesluter diagnosen ME/CFS. Om en diagnos ställs tar vårt interdisciplinära team fram individuella råd om fortsatt behandling. Efter utredning och remissvar bör patienten följas upp i primärvården där behandlingsansvaret ligger. Ett gemensamt arbete kring handläggningsriktlinjer och rutiner tillsammans med primärvården har initierats och planeras att slutföras under 2022.

Om ME-mottagning Västerbotten

Remissförfarande

Den initiala handläggningen av misstänkt ME sker vid hälsocentral genom noggrann anamnesupptagning, klinisk undersökning och provtagning. Det går även att skicka en egenvårdsremiss, men vi rekommenderar kontakt med hälsocentral och remiss från ansvarig läkare.

I Region Västerbottens journalsystem NCS Cross skickas remissen till adressen ME-mottagning Västerbotten. Adressen finns i samtliga adresslistor.
 
ME-mottagningen i Region Västerbotten välkomnar även remisser från andra regioner.
 
Barn under 18 år med oklar trötthet bör remitteras till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.
 
Patienten kommer till oss efter remiss eller genom egen vårdbegäran. Om remissvillkoren uppfylls (se Remissens innehåll nedan) bokas patienten in för en individuell bedömning.

Indikation för remiss

En remiss till ME-mottagningen bör ske vid behov av interdisciplinär teambedömning och/eller vid oklarhet avseende diagnostiken efter att den initiala handläggningen är utförd av primärvården.

Remissens innehåll

En remiss till ME-mottagningen bör innehålla:

  • Frågeställning. 
  • Beskrivning av aktuell sjukdomsbild och förlopp. 
  • Somatisk och psykisk sjukhistoria samt aktuell status. 
  • Sammanfattning och resultat av genomförd utredning. Bifoga aktuella provsvar.
  • Aktuella mediciner, även receptfria och hälsotillskott. 
  • Övervägande av differentialdiagnostik. Rekommenderar följande prover för uteslutning av vanliga differentialdiagnoser: P-Na, P-K, P-Ca korr, P-TSH, S-D-vit, P-gluc (fastande), B-Blodst., P-folat, P-B12, P-Hcys, P-CRP, B-SR, P-Alat, P-GGT, P-ALP, P-KreaGFR, U-Urinsticka, U-Albumin/U-kreatinin.
  • Inhämtat och dokumenterat patientsamtycke för att granska tillgängliga journaler hos eventuell privat vårdgivare eller vårdgivare i annan region. Samtycket är giltigt i 1 år från utfärdande.
  • Om patienten tidigare har varit i kontakt med någon av de privata ME-klinikerna Amelie i Stockholm, Bragée i Stockholm, Stora Sköndal i Stockholm eller Gottfrieskliniken i Göteborg önskar vi få veta det samt att journalkopior från kliniken begärs ut och bifogas remissen (utom Stora Sköndal vars journaler finns i NPÖ).

Kontakt

Postadress

ME-mottagningen, Geriatriskt centrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post

ME.mottagning@regionvasterbotten.se

Tänk på att du inte får skicka information som omfattas av sekretess, till exempel patientuppgifter, med e-post som inte är krypterad.

Information till patienter

Hänvisa gärna dina patienter till webbplatsen 1177.se där det bland annat finns information om ME/CFS, eller Riksförbundet för ME-patienter. På 1177.se finns även information om Videobesök i Region Västerbotten.