Psykiatri

Här finns information för dig som remitterar patienter till Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, samt till Könsidentitetmottagning.

Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten

I Västerbotten behöver man remiss för att komma till Barn- och ungdomspsykiatrin. Det är hälsocentralen, sjukstugan, barnhälsovården, ungdomshälsan, ungdomsmottagningen eller skolans elevhälsa som kan skriva remiss om de bedömer att problemen är allvarliga.

Remissinformation till Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten

Remissmall Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten

Könsidentitetmottagning

Mottagningen vänder sig till vuxna (18≥ år) personer med könsdysfori/transsexualism/könsidentitetsproblematik och är i Norrland centraliserad till Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå. Patienter från Jämtland, Norrbotten, Västerbotten (utom Umeå) och Västernorrland tar först kontakt med respektive Psykiatrisk klinik på hemorten, där det görs en preliminär bedömning. Sedan utfärdas en remiss till KIM på NUS. I remissen ska diagnoskriterierna för könsdysfori/transsexualism bedömas vara uppfyllda och ej bedömas vara del av vanföreställningssyndrom eller ett autistiskt specialintresse. Eventuell samsjuklighet ska anges och den psykosociala situationen finnas sammanfattad. Det bör också kunna erbjudas samtalsstöd i hemregionen. För de patienter som begär att få komma till KIM via en specialistremiss kan reseersättning begäras via hemregionen. Fortsatt utredning/behandling sköts från Umeå i samarbete med hemregionen (psykiatri, endokrinolog, logopedi, IVF, plastikkirurgi m fl).

Patienter bosatta i Umeå med omnejd vänder sig till psykiatriska klinikens remissmottagning som har telefontid torsdagar klockan 8.00-9.00 på telefonnummer 090-785 63 90 för en allmänpsykiatrisk bedömning, alternativt remitteras dit via primärvård eller ungdomsmottagning. Därifrån aktualiseras patienterna till KIM. För de patienter som redan har behandlingskontakt inom psykiatrin i Umeå, kan behandlaren förmedla önskemål om kontakt med KIM. Patienter under 18 år hänvisas i första hand till respektive Barnpsykiatrisk klinik (BUP).

Utredning och behandling i Umeå sköts av ett mindre team, bestående av läkare, kurator och psykolog. Inledningsvis görs en psykosocial utredning/kartläggning samt en läkarbedömning för att fastställa diagnos. Utredningen omfattar psykiatrisk, psykosocial, psykologbedömning (i enskilda fall psykologutredning) och somatisk (kroppslig) bedömning. Patienterna erbjuds möjlighet att delta i planerade gruppträffar för gemensamt erfarenhetsutbyte.

Mottagningen i Umeå kan ge stöd/vägledning/handledning till anhöriga och i vissa fall berörda personalgrupper. Vi samarbetar med endokrinolog, logoped, hudläkare, kirurg m fl och utfärdar remisser och utlåtanden till bland annat Plastikkirurgisk klinik och Socialstyrelsens Rättsliga råd. Utredning och behandling tar vanligtvis cirka 2-4 år.

Utifrån den nya diagnosen könsdysfori i DSM-5 är det av stor vikt att hemregionen gör en allmänpsykiatrisk- (och i vissa fall psykolog-) utredning samt psykosocial kartläggning där patientens upplevelse av sig själv sätts i centrum. Den psykiatriska bedömningen bör utmynna i huruvida kriterierna för könsdysfori tycks föreligga och att man kartlagt eventuell samsjuklighet. Kriterierna för att ställa diagnosen hos barn/ungdomar å ena sidan och vuxna å andra sidan skiljer sig åt i DSM-5. När det gäller vuxna är det första nödvändiga kriteriet att det finns en bristande överensstämmelse mellan upplevd/utryckt könsidentitet och den tilldelade könstillhörigheten och det andra att det föreligger ett kliniskt signifikant lidande eller att tillståndet innebär nedsatt funktionsförmåga för individen.

I förekommande fall är det av stor vikt att hemregionen vidtar lämpliga allmänpsykiatriska och psykosociala åtgärder parallellt med att patienten påbörjar sin behandling vid Nus. Många patienter har behov av en stödkontakt på hemorten under den här processen.

Kontaktpersoner

Socionom, kurator Ulrika Edman
Telefon: 090 – 785 00 00 (växel)
E-post: ulrika.edman@regionvasterbotten.se

Sekreterare Katarina Löfgren
Telefon: 090 – 785 64 90 tisdagar och torsdagar