Aktuellt

Vintern 2022-2023 sprids mycket luftvägsvirus och vinterkräksjuka i Västerbotten. Därför måste hygienrutiner vara på topp. Hygienrutinerna skyddar både dig som är vårdpersonal och patienter och brukare. Fungerande basala hygienrutiner och munskydd i nära patientvård är extra viktigt. Det ger skydd även innan infektionsmisstankar uppstår. Den mesta smittspridningen i vården sker innan någon misstänker infektion.

OBS! All information om corona finns under rubriken "Corona" i den lodräta menyn till höger

Screening

Caliciläget i Västerbotten

Calicimeter låg

                               Calicimeter 

Misstänker du vinterkräksjuka på din enhet/avdelning?

Om vårdtagare haft minst tre lösa avföringar extra jämfört med normalt antal avföringar för personen under 24 timmar och/eller haft minst två kaskadkräkningar under 24 timmar.

Tag prov för calici.

Vid misstanke eller första verifiering av provsvar, kontakta Vårdhygien.

Influensa och RS-virus