Corona

Vid årsskiftet 2019–2020 upptäcktes ett nytt coronavirus i staden Wuhan i Kina och situationen utvecklades sedan till en pandemi. Viruset har fått namnet SARS-CoV-2 och orsakar sjukdomen covid-19. Alla i samhället måste följa aktuella rekommendationer och all vårdpersonal uppmanas till ökad vaksamhet vid omhändertagande av patienter med symptom som kan tyda på covid-19.

Vårdhygieniska riktlinjer för omhändertagande av patient med misstänkt eller konstaterad infektion av covid-19 uppdateras kontinuerligt. 

Handläggning av misstänkta fall av covid-19 vers 1.33 2020710 med innehållsförteckning.pdf

 

Observera att sjukvårdspersonal liksom andra människor kan få allvarlig covid-19 och att alla med allvarliga symptom ska söka vård som patienter för att få en medicinsk bedömning och erbjudas lika god handläggning som alla andra patienter.

Egenprovtagning för personal inom hälso- och sjukvård och omsorg har nu startat i länet. Information finns på regionvasterbotten.se/egenprovtagning.  

Enkät antikroppstest för covid-19

Ingen generell rekommendation att personal ska använda munskydd för att skydda äldre i Västerbotten, 2020-05-11

Region Västerbotten ser positivt på att Folkhälsomyndigheten har gått igenom kunskapsläget om munskydd på personal i vård och omsorg för att skydda våra äldre mot covid-19. Folkhälsomyndigheten öppnar för att man, i speciella situationer och som en tillfällig åtgärd, kan använda munskydd på personal som ett extra skydd under covid-19 pandemin. Mot den bakgrunden kommer vi att fortsätta vårt nära samarbete med kommunerna för att skydda alla våra äldre i vård och omsorg. Vi följer noggrant utvecklingen av smittan i Västerbotten. När vi ser situationer där vi bedömer att munskydd kan öka skyddsnivån kommer vi inte att tveka att rekommendera det. En sådan situation skulle exempelvis kunna vara utbrott med smittspridning på särskilda boenden.

Precis som framkommit i Folkhälsomyndighetens genomgång av kunskap så är det många åtgärder som behöver vara på plats för att ge bästa möjliga skydd. Till de åtgärderna hör att personal stannar hemma om de har symptom, att man som personal håller avstånd till varandra, att vårdpersonal arbetar med och hos ett begränsat antal personer och framför allt, att följsamheten till basala hygienrutiner är hög. Idag rekommenderar vi alltså inte en allmän användning av munskydd för personal i äldreomsorgen i Västerbotten.


Covid-19 - Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS, version 1.13 2020-08-05 pdf

Covid-19 - Vårdhygieniska rutiner inom hemtjänsten, version 1.9 2020-08-05 pdf

Checklista vid förekomst av covid-19 på säbo 2020-06-02 pdf

Provtagning vid ankomst till olika boendeformer i kommunal vård och omsorg 1.6 2020-07-13.pdf

Vårdhygieniska rekommendationer gällande vistelse utomhus med anhörig, fotvård, frisör 2020-09-15 pdf

Smittspårning och informationsblad inom kommunen när personal samt brukare och vårdtagare har exponerats för covid-19

Provtagning vardagar respektive helg

Informationsfilm

Informationsfilm om covid-19 för anställda inom SÄBO, LSSboenden, HSIH och hemtjänsten – Andreas Winroth