Mätningar

Mätningar av basala hygienrutiner, klädregler och vårdrelaterade infektioner under 2021.

Under 2021 kommer mätningarna av både basala hygienrutiner, klädregler och vårdrelaterade infektioner att utföras vid 2 tillfällen inom Region Västerbotten.

Mätningarna av basala hygienrutiner görs v 11-12 och v 42-43.

Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ska genomföras i all patientnära/bruknära verksamhet. Insamlad data ska liksom tidigare rapporteras in av varje avdelning och mottagning via ett inmatningsprogram, BHKreg. Mer instruktioner finns på vårdhygiens hemsida på linda.

Mätningarna av vårdrelaterade infektioner kommer under 2021 att utföras 17 mars och 20 oktober.

Insamling och rapportering av data följer de protokoll vi har använt vid tidigare mätningar inom regionen.

Höstens mätning 2020 rapporterades inte in till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) på grund av coronapandemins utbrott. Resultatet finns dock att hämta i DIVER.

Resultatet av samtliga mätningar för VRI och  Basala hygien- och klädregler hittar ni på regionens intranät, linda, DIVER – kvalitet – följsamhet till hygienrutiner/vårdrelaterade infektioner.

Självskattning för BHK

Mätning av basala hygienrutiner kan ske på två olika sätt. Dels som observationsmätning dvs en utsedd observatör kontrollerar hur de basala hygienrutinerna och klädregler efterlevs. Observatören har då ett protokoll som fylls i.

Många gånger/ibland kan det vara svårt med observationsmätningar då man t ex arbetar helt ensam. Då kan det vara lättare att man som personal själv fyller i blanketten. Avdelningschef avgör om det ska utföras observationsmätning eller självskattning.

Resultat

På SKL:s hemsida finns resultaten av nationella mätningarna av BHK och VRI.