Vanliga frågor från vårdgivare

Här hittar du som vårdgivare svar på vanliga frågor om Hälsoval Västerbotten.

Hur anmäler vi som vårdgivare att vi vill medverka i Hälsoval Västerbotten?
Ni lämnar in en ansökan till regionen. Av ansökan ska framgå att ni förbinder Er att uppfylla de fastställda kraven enligt förfrågningsunderlaget.

Var hittar vi förfrågningsunderlaget?
Annons finns på Kammarkollegiets nationella webbplats och förfrågningsunderlaget finns tillgängligt under rubriken Förfrågningsunderlag och ansökan.

Finns det en sista ansökningsdag?
Nej. En vårdgivare kan när som helst anmäla sig till Hälsoval Västerbotten.

Hur snabbt behandlar regionen ansökan?
Regionen ska fatta beslut inom 90 dagar från det att en komplett ansökan har inkommit.

Vad krävs för att bli godkänd?
För att bli godkänd krävs att man uppfyller de krav som framgår av förfrågningsunderlaget.

Ställs samma krav på regionens egna hälsocentraler?
Ja, samma krav gäller för alla – oavsett om enheten drivs offentligt eller privat.

Kan vi nekas godkännande med hänvisningen att det redan finns tillräckligt många vårdgivare inom regionen eller på en viss ort?
Nej, alla vårdgivare som uppfyller kraven har rätt att etablera sig oavsett hur många andra som finns i systemet.

Kan vi ansöka om att vara verksamma inom en begränsad del av Hälsovalet?
Nej. För att bli godkänd måste man åta sig hela det uppdrag som regionen fastställt.

Vad händer om vi inte blir godkända?
En vårdgivare som inte godkänns får inget kontrakt och kan därmed inte bedriva någon verksamhet inom ramen för Hälsoval Västerbotten.

Kan vi ansöka på nytt om vi inte blir godkända?
Ja.

Kan vi överklaga om vi inte blir godkända?
Ja, överklagan kan göras till länsrätten.

Kan vi överklaga godkännandet av andra vårdgivare?
Nej, någon sådan besvärsmöjlighet finns inte.

Frågor om ersättningssystemet

Hur fungerar ersättningssystemet?
Den huvudsakliga inkomsten är fast ersättning för varje listad medborgare. Det utgår även en mindre rörlig ersättning bestående av besöksersättning och ersättning för uppnådda kvalitetsmål.

Kommer alla vårdgivare att få samma ersättning?
Ja – och nej. Alla hälsocentraler får samma ersättning för sina listade patienter. De hälsocentraler som ligger långt från sjukhus får en högre ersättning för att täcka merkostnader.

Hur ofta betalas ersättningen ut?
Fast och rörlig ersättning betalas ut månadsvis efter avstämning. Kvalitetsersättning betalas ut per tertial och/eller när målvärdet uppnåtts.

När debiteras vi för kostnader?
Kostnader debiteras månadsvis i efterhand.

För att komma igång med verksamheten kommer vi att ha höga startkostnader utan att veta hur många listningar vi får och därmed hur stora intäkterna blir. Kan vi få någon kompensation för detta?
Nej, lagen om valfrihetssystem tillåter inte sådana ersättningar.

Frågor om listningsförfarandet

Hur går listningen till?
Medborgare vänder sig själva direkt till den hälsocentral de önskar bli listade hos. Alla hälsocentraler som ingår i Hälsovalet kommer att ha tillgång till regionens listningssystem.

Vi tänker ansöka om att ingå i Hälsoval Västerbotten – kan vi börja lista patienter redan nu?
Nej. Förtidslistning är varken tillåten eller möjlig. Listning av patienter kan inte ske förrän den dag då verksamheten startar.

Finns det inte en risk att patienter listar sig på flera hälsocentraler samtidigt?
Nej. Det finns en teknisk spärr som gör att man bara kan vara listad vid en hälsocentral i taget.

Hur ofta får patienter lista om sig?
Patienter kan lista om sig högst två gånger på ett år, om det inte finns särskilda skäl till att göra det fler gånger. 

Kan patienter som är listade hos oss besöka andra hälsocentraler eller vårdgivare?
Ja. Valfrihetssystemet innebär ingen begränsning för patienternas rätt att söka vård vid andra hälsocentraler, hos privatpraktiserande läkare eller sjukgymnaster med offentlig finansiering.

Vilka konsekvenser får det för oss?
Den vårdenhet som tar emot patienten får ersättning från den vårdgivare som har patienten på sin lista.

Får vi också betala när ”våra” patienter besöker sjukhusen och dess mottagningar?
Nej, inte för besök inom specialistsjukvården.

Är vi skyldiga att ta emot patienter som är listade vid andra hälsocentraler?
Ja.

För utförare inom tandvård

Hälsoval tandvård för barn och unga vuxna som är 3-23 år