Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin (AMM) på Norrlands universitetssjukhus har ett arbetsmedicinskt och ett miljömedicinskt regionuppdrag. Det innebär en gemensam satsning inom norra sjukvårdsregionen för att säkerställa utveckling, forskning, spetskompetens och utbildning inom området. Inom Klinisk miljömedicin norr kartlägger vi miljörelaterade hälsorisker inom norra sjukvårdsregionen. För riskbedömningar avseende miljö och hälsa kan invånare, kommuner och länsstyrelser höra av sig till oss.

Kvinna sitter vid skrivbord med ritningar och modeller över vindkraftverk

Arbets- och miljömedicin (AMM)

Vid arbets- och miljömedicin (AMM) i Umeå utreds patienter där man misstänker att ohälsan är relaterad till arbetet eller miljön. Vi bedriver även regionverksamhet, utvecklings- och forskningsarbete samt genomför utbildningsinsatser. Alla arbetsområden är viktiga för att identifiera och förstå arbets- och miljöproblem. I vårt förebyggande arbete sprider vi kunskap om olika arbetsmiljöer och ger råd om hur dessa kan förbättras.

Kunskapsförmedling till olika aktörer i samhället sker bland annat genom

  • Information till personal inom företagshälsovården.
  • Kontakt med arbetsmarknadens parter samt politiker.
  • Arbetsmiljöinformation till personal inom skolan.
  • Information till olika intressegrupper.

Kunskapscentrum för norra regionen

Vi har uppdrag som rör hela norra sjukvårdsregionen inom både arbetsmedicin och miljömedicin, vilka finansieras av regionerna i Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen.

Mer information om arbets- och miljömedicin

Information till remittenter

Mer information om AMM på Region Västerbotten

Arbets- och miljömedicin på 1177 Vårdguiden

Nyheter från Arbets- och miljömedicin Prenumera på nyheter