Informationsmaterial

Här samlas regionens informationsmaterial och kommunikationsstöd för dig som möter asylsökande. Du hittar bland annat affischer på olika språk som beskriver hur och var asylsökande kan söka vård.

Sidan uppdateras löpande och så snart nytt material finns tillgängligt.

Översatt information på 1177.se

På 1177 Vårdguidens webbplats finns ett temaområde "New in Sweden - healthcare" med information om vård i Sverige för asylsökande, papperslösa och gömda flyktingar. Texterna finns på både svenska och 14 andra språk. Bland annat engelska, arabiska, persiska, somaliska, albanska, turkiska och syd- och nordkurdiska.

Vård i Sverige om man är asylsökande

Information om tolkning

På 1177.se finns information om vad som gäller för en person som inte förstår svenska och behöver språktolk. Informationen finns på både svenska och andra språk.

Tolkning till andra språk

Språkkarta

Om den asylsökande har behov av tolk i samband med vårdbesök kan denna karta användas för att förklara vilket språk man behöver tolk på.

Språkkartan på 1177.se

Karta

Om språkkartan inte fungerar, exempelvis för att patienten är analfabet, kan en världskarta underlätta för att förklara vilket språk man behöver tolk på. Observera dock att vissa länder har flera officiella språk.

Världskarta med och utan flaggor

Kommunikationsstöd i bilder

Kommunikationsstöd i form av bilder kan vara ett användbart hjälpmedel för att till exempel underlätta ett samtal mellan personer som inte talar samma språk. Det gör det lättare att både förstå och att själv kunna säga något. DART Kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har tagit fram två bildstöd för samtal med människor som har flytt. Bildstöden finns på svenska, engelska och arabiska. Inom kort kommer de även på somaliska och farsi.

Kommunikationsstöd i bilder på webbplatsen kom-hit.se

Broschyr: Vård till dig som söker asyl

Broschyr som riktar sig till asylsökande. Innehåller information om regler och rättigheter, patientavgifter, hur och var man söker vård, tandvård, hälsoundersökning, kostnad för medicin etc. Broschyren är översatt till engelska, tigrinska, arabiska, pashto och dari.

Broschyr: Vård till dig som söker asyl

Affisch: Så söker du vård

Affischer och informationsblad på svenska, engelska, arabiska, pashto och dari som beskriver hur man söker sjukvård. Kan skrivas ut i A3 på engelska och svenska eller i A4 på alla språk med ett språk per sida. Affischerna/informationsbladen är lämpliga att till exempel sätta upp på boenden, hälsocentraler etc. eller att lämna över direkt till asylsökande.

Affisch: God handhygien

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en affisch om god handhygien. Affischen finns översatt till arabiska, dari, engelska, pashto, somaliska och persiska.

Ladda ner affischen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Råd och fakta om våra vanligaste infektioner

Egenvård av barn - vad kan man göra själv?

På 1177.se finns information och råd kring vad man kan göra själv när barnet har magsjuka, ont i örat, feber, ögoninflammation eller är förkyld. Texten finns översatt till 14 olika språk. 

Besök New in Sweden på 1177.se

Informationsblad med råd och fakta om våra fem vanligaste infektioner

Översatt patientinformation från Smittskyddsenheten i Västerbotten om våra fem vanligaste infektioner - ont i halsen, öroninflammation, luftrörskatarr, ont i bihålorna och svinkoppor. Finns översatt till somaliska, dari, tigrinja, franska.

Våra fem vanligaste infektioner

Råd och fakta om antibiotika och vanliga infektioner

Patientinformation från Folkhälsomyndigheten om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Finns översatt till engelska, arabiska, somaliska, sorani, spanska, finska.

Antibiotika och vanliga infektioner

När barnet är sjukt - Information till föräldrar med barn i förskolan

Innehåller bland annat rekommendationer om hur man bedömer om barnet bör stanna hemma eller inte.

När barnet är sjukt

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner

Översatta faktablad om sexuellt överförda infektioner finns framtagna av Folkhälsomyndigheten. De flesta av bladen finns översatta till albanska, arabiska, engelska, franska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, thailändska och tigrinja. Det övergripande faktabladet samt bladen om hepatit och Hiv finns även på farsi.

Faktablad om smittsamma sjukdomar

Översatta faktablad om smittsamma sjukdomar, som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, finns framtaget av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns region. För att se översatt version av faktabladet, välj först det svenska faktabladet och därefter språk genom att klicka på den pil som finns under "Svenska" högst upp till höger i dokumentet. Notera att det finns två versioner av faktabladen - patientinformation och läkarinformation. Patientinformationen vänder sig till patienter medan läkarinformationen innehåller information till behandlande läkare.

Smittskyddsblad framtagna av Smittskydd Stockholm

Handbok om att möta barn på flykt

UNICEF lanserar nu en handbok om att möta barn på flykt. Boken är tänkt att fungera som ett verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter och riktar sig till alla som möter barn på flykt.

Bokens redaktörer, Lars H Gustafsson och Tor Lindberg, har båda varit verksamma som barnläkare i länet. Boken kan laddas ner eller beställas gratis på UNICEFs webbplats. 

Möta barn på flykt – enkel handbok för alla

Informationsmaterial psykisk ohälsa

Regionen Västernorrland har tagit fram två utbildningsfilmer om påfrestande händelser och sömnlösa nätter i syfte att stödja medarbetare inom primärvården och på asylboenden.

Utbildningsfilm: Påfrestande händelser - vikten av stabiliserande insatser hos flyktingbarn (primärvård)

Utbildningsfilm: Sömnlösa nätter - normala reaktioner på onormal livssituation eller psykisk ohälsa (asylboenden)

Regionen Västernorrland har tagit fram ett informationsmaterial på temat sömn. Informationsmaterialet består dels av ett kort med praktiska tips för att sova bättre samt boken "Sov gott".

Sömnlösa nätter

Skrift framtagen av Göteborgsregionens kommunalförbund om ensamkommande barn och ungdomar - psykisk ohälsa och traumasymtom. Skriften bygger i huvudsak på föreläsningar i samband med en konferens i ämnet. Tanken är att skriften ska kunna fungera som ett informations- och diskussionsunderlag för dig som möter ensamkommande barn.

Ensamkommande barn och ungdomar - psykisk ohälsa och traumasymtom