Hälsoval tandvård för barn och unga som är 3-23 år

Alla barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 23 år. Vården omfattar all tandvård, även specialisttandvård såsom tandreglering om detta bedöms nödvändigt.

Är det dags att välja tandvårdsklinik?

På 1177.se kan du se valbara kliniker för barn och unga som är 3–23 år i Västerbottens län.

Välja tandvårdsklinik för barn och unga vuxna

I Västerbottens län kan barn och ungdomar från och med tre års ålder välja vilken tandklinik de vill gå till.

Hälsoval tandvård barn och unga vuxna

Från och med den 1 januari 2022 införs hälsoval inom allmän tandvård för barn och unga vuxna, 3-23 år. 

Det innebär att barn och unga vuxna har rätt till fritt val av vårdgivare som har ett avtal med Region Västerbotten. 

Den 7 september 2021 fattade Regionstyrelsen beslut om förfrågningsunderlaget för Hälsoval tandvård barn och unga vuxna. Det innefattar Uppdrag och Regler, Ersättningsmodell, Uppföljningsplan, Avtalsmall, Föreskrifter för ansökan och Blankett för ansökan.

Nu kan privata vårdgivare ansöka om att bli utförare inom Hälsoval tandvård barn och unga vuxna. Regionstyrelsen kommer att besluta om att godkänna alla vårdgivare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget och avtal tecknas därefter. De nya avtalen kommer att gälla från och med 1 januari 2022.

Förfrågningsunderlag och ansökan

Förfrågningsunderlag

Ansökan

Ansökan skickas till:

Region Västerbotten
901 89 Umeå
Märk kuvertet med Hälsoval tandvård, beställarenheten

Uppföljningsplan

Regionstyrelsen är verksamhetsansvarig myndighet och beställare av Hälsoval Tandvård Västerbotten. Inom ramen för denna uppgift ingår att följa upp den verksamhet som omfattas av uppdraget.

Uppföljningen är ett led i att utveckla verksamheten i syfte att säkerställa god vård. Uppföljningen är också en kontroll av att verksamheterna enligt uppdragsbeskrivningar och avtal.

Styrande riktlinjer och stödjande vårdprogram för tandvårdsverksamheten kommer att uppdateras inom kort.

Styrande riktlinjer

Hygienrutiner

Sjukresor

Tolkservice

Stödjande vårdprogram

Bedömningstandläkare
Telefon
090-785 71 95