Regionens tandvårdsstöd

Regionens tandvårdsstöd omfattar uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård (N), tandvård som ett led i sjukdomsbehandling (S) och tandvård till personer med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning (F).

Riktlinjedokumentet nedan reglerar vilken vård som kan utföras i de olika grupperna och om det krävs förhandsbedömning. Där finns också villkor för den uppsökande verksamheten och hur personkretsen definieras.

Blanketter och intyg

Nedan hittar du blanketter och intyg för dig som arbetar med uppsökande verksamhet eller är behörig utfärdare av tandvårdskort, s.k. ”Gröna kort”.

Taxor

Nedan hittar du aktuella taxor.

Regionens tandvårdsstöd
E-post
tandvardsstod@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 95, måndag–fredag kl. 9.00–11.30
Adress:
Tandvårdsstöd Beställarenheten Ledningsstaben Regionens Hus
901 89
Umeå