Innovationsbidrag- Större stöd som hjälper till att utveckla nya produkter och tjänster

Ett stöd på upp till 1,2mkr som kan lämnas till mikro-, små- och medelstora företag som utvecklar en innovativ produkt/tjänst. Målsättningen ska vara att produkten/tjänsten bidrar till att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Västerbotten.

Tänk också på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet, samt att stöd inte får vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

 

 

Stöd kan lämnas till: Marknadsanalyser, tekniska analyser, prototypframtagning, patentansökan (i samband med utvecklingskostnader – enbart patentkostnader godkänns ej), eget arbete (läs längre ner om vad som gäller för det) etc. 

Observera att stöd endast kan ges till kostnader gällande utvecklingen av produkten/tjänsten.

Stöd lämnas normalt inte till:

 • Enbart patentkostnader
 • Enbart lönekostnader
 • Förstudier
 • Kostnader när produkten/tjänsten är redo att nå marknaden
 • Företag och utrustning av rörlig karaktär (tex entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning, allt med "hjul på", fordon)
 • Företag på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café, restauranger i områden där detta redan finns)
 • Driftskostnader (Kostnader som kan anses ingår i företagets normala drift)
 • Köp från närstående (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • Företag där stödbehov saknas (Stöd lämnas inte till företag som bedöms klara investeringen utan stöd. En sådan faktor kan vara när utdelningar har tagits ut från företaget)
 • Investeringar utanför stödområdet
 • Företag som är verksamma inom jordbruk, fiske eller fiskförädling (stöd söks istället hos Jordbruksverket/Länsstyrelsen)

Hur mycket stöd kan lämnas?

 • Innovationsbidraget kan max lämnas med 40% av godkända kostnader
 • Max 1.200.000kr per företag och innovation
 • Godkända kostnader kan max vara 3.000.000 kr (överstigande belopp räknas ej med)
 • Ansökan kan till hälften bestå av faktiska lönekostnader (men max 275 kr/tim inkl arb.avgift) Det går alltså inte att endast redovisa arbetad tid, utan lön måste betalas ut för att stöd ska kunna godkännas.

Exempel:
Innovationen kräver konsultkostnader på 250.000kr och ni kommer att betala ut lön för 1.000 tim motsvarande 275.000kr (1.000 tim á 275kr/tim). Då eget arbete inte får uppgå till mer än hälften av kostnadsunderlaget kan ni endast ta upp 250.000kr som lön. Totala godkända kostnader blir då 500.000kr och det maximala stöd ni kan få blir 200.000kr (40% av 500.000kr).

I ansökan anger du hur du ska finansiera de delar som innovationsfinansieringen inte står för. Din bank, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner är några möjliga medfinansiärer. OBS! Oavlönat arbete/arbetstid kan inte användas som medfinansiering! 

Vem kan söka?
Stöd kan lämnas till mikro-, små- och medelstora företag som bedriver verksamhet i hela länet, arbetar med utveckling av innovativa produkter/tjänster, bedöms ha förutsättningar för långsiktig lönsamhet och bidra till tillväxt i Västerbotten.

mikro företag= 1-9 anställda
små företag=10-49 anställda
medelstora företag= 50-249 anställda
stora företag= över 249 anställda.
Obs! Ditt företag kan även räknas som stort företag om ni ingår i en koncern

 

Vilka är förutsättningarna?
En förutsättning för stöd är att produkten/tjänsten kan bedömas vara innovativ. Utförlig beskrivning ska bifogas i ansökan. Beskriv även hur produkten/tjänsten på sikt förväntas att bidra till tillfredsställande lönsamhet och att ge de anställda en varaktig sysselsättning i Västerbotten.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

 • Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: "Företag - mina sidor".
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på "Se erbjudanden och ansök".
 • Välj: "Innovationsbidrag".
 • Du fyller i de frågor som är relevanta för ansökan
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna

Obligatoriska bilagor:

 1. Aktuellt registreringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Beskrivning av vad som är innovativt i er produkt/tjänst, samt kontaktperson hos innovationsrådgivare (om ni använt en innovationsrådgivare) samt beskriv även hur produkten/tjänsten på sikt förväntas att bidra till tillväxt i Västerbotten.
 4. Ifylld hållbarhetsbilaga (Mall finns här
 5. Affärsplan (om ni har upprättat en sådan).
 6. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 7. Senast fastställda årsredovisning (om ni har en sådan)
 8. Kopia av offerter över 100.000kr rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 700.000kr exkl. moms måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning. Saknas detta kan ni bli återbetalningsskyldig för utbetalt stöd!) Tänk på att köp från närstående inte godkänns (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)!
 9. Lånelöfte eller motsvarande (har ni medfinansiering från tex bank, Almi, Norrlandsfonden eller Garantia behövs intyg för detta)
 10. Vid ansökningar om innovationsbidrag på 500.000kr eller mer ska en av nedanstående kontrollanter anlitas för att granska de ansökningar om utbetalningar ni skickar in. Kontrollantens arvode ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör dock en bidragsgrundande kostnad.
 • Anders Färnstrand: 070-265 62 22, Skolg.11, 921 31 Lycksele. anders.faernstrand@gmail.com
 • Håkan Ohlson: 070-603 53 45. V. Kyrkogatan 11, 903 29 Umeå. haakanohlson0@gmail.com
 • Ulrika Öhlund: 070-207 15 50, Box 65, 931 21 Skellefteå. kontrollant@ohlunds.net 
 • Toril Nyman: 0940-132 51, Volgsjöv. 31, 912 23 Vilhelmina. toril@vinstor.se

 

 

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

Om stöd beviljas ska investeringen genomföras inom 1-2 år.

 

Om ditt företag blir beviljad stöd skickas ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir. Det är viktigt att ni håller er till de godkända kostnaderna enligt beslutet, då tillkommande kostnader kommer att strykas.
 2. Vilket sista datum när investeringen ska vara klar och när ni ska begära utbetalning. Det finns risk att kostnaderna stryks om ni missar sista datumet och det innebör att stödet inte utbetalas. I beslutet står också att ni måste påbörja er investering inom 3 månader.
 3. Hur många gånger ni får ansöka om utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.
 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).
 4. Om stöd till faktiska lönekostnader är beviljad får varje ansökan om utbetalning innehålla högst 50% faktiska lönekostnader (men max 275 kr/tim inkl arb.avgift)
 5. Vid slutrekvisition ska en slutrapport skickas in. Mall för detta finns här:

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

 

 

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: