Innovationscheck - Litet stöd som hjälper nytänkaren

En möjlighet för små- och medelstora företag som är i ett tidigt skede av en nyskapande produkt/tjänst. Stöd på upp till 50.000kr kan lämnas till kostnader för utveckling av en innovativ tjänst eller produkt. Innovationscheck kan endast lämnas 1 gång per företag.

Tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet, samt att stödprocenten kan bli mindre än den maximala.

 

 

Stöd kan lämnas till Marknadsanalyser, tekniska analyser, prototypframtagning, patentansökan (i samband med utvecklingskostnader – enbart patentkostnader godkänns ej), eget arbete (läs längre ner om vad som gäller för det) etc. 

Observera att stöd endast kan ges till kostnader gällande utvecklingen av produkten/tjänsten,

Stöd lämnas normalt inte till:

 • Enbart patentkostnader
 • Enbart lönekostnader 
 • Kostnader när produkten/tjänsten är redo att nå marknaden
 • Företag och utrustning av rörlig karaktär (tex entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning, allt med "hjul på", fordon)
 • Företag på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café, restauranger i områden där detta redan finns)
 • Driftskostnader (Kostnader som kan anses ingår i företagets normala drift) 
 • Köp från närstående (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • Företag där stödbehov saknas (Stöd lämnas inte till företag som bedöms klara investeringen utan stöd. En sådan faktor kan vara när utdelningar har tagits ut från företaget)
 • Investeringar utanför stödområdet  

Hur mycket stöd kan lämnas?

 • Innovationschecken kan max lämnas med 50% av godkända kostnader
 • Godkända kostnader kan max vara 100.000kr (överstigande belopp räknas ej med) och ska till minst 50% bestå av externa kostnader. 
 • Ansökan kan till hälften bestå av egen tid, beräknad till max 275kr/tim, även om lön inte har betalts ut.

Exempel:
Innovationen kräver konsultkostnader på 45.000kr och ni beräknar att arbeta 200 tim för motsvarande 55.000kr (200 tim á 275kr/tim). Då eget arbete inte får uppgå till mer än hälften av kostnadsunderlaget kan ni endast ta upp 45.000kr som eget arbete. Totala godkända kostnader blir då 90.000kr och det maximala stöd ni kan få blir 45.000 kr (50% av 90.000kr).

 

Vem kan söka?
Stöd kan lämnas till företag som bedriver verksamhet i hela länet och som är i ett tidigt skede av ett nyskapande innovation. Stöd lämnas endast 1 gång per företag för investeringar på upp till 100.000kr. Stödet kan lämnas med 50% av godkända investeringskostnader.

Vilka är förutsättningarna?
En förutsättning för stöd är att produkten/tjänsten kan bedömas vara innovativ. Utförlig beskrivning ska bifogas i ansökan.

 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

 • Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: "Företag - mina sidor".
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på "Se erbjudanden och ansök".
 • Välj: "Innovationschecken".
 • Du fyller i de frågor som är relevanta för ansökan
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna

Obligatoriska bilagor:

 1. Aktuellt registreringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Kort beskrivning av vad som är innovativt i er produkt/tjänst, samt kontaktperson hos innovationsrådgivare (om ni använt en sådan)
 4. Affärsplan (om ni har upprättat en sådan)
 5. Senast fastställda årsredovisning (om ni har någon)
 6. Kopia av offerter rörande investeringen. Tänk på att köp från närstående inte godkänns (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)!
 7. Lånelöfte eller motsvarande (har ni medfinansiering från tex bank, Almi, Norrlandsfonden eller Garantia behövs intyg för detta)

 

 

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

Om stöd beviljas ska investeringen genomföras inom 1 år.

 

Om ditt företag blir beviljad stöd skickas ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir. Det är viktigt att ni håller er till de godkända kostnaderna enligt beslutet, då tillkommande kostnader kommer att strykas.
 2. Vilket sista datum när investeringen ska vara klar och när ni ska begära utbetalning. Det finns risk att kostnaderna stryks om ni missar sista datumet och det innebör att stödet inte utbetalas. I beslutet står också att ni måste påbörja er investering inom 3 månader.
 3. Hur många gånger ni får ansöka om utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.
 
Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:
 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (Betalbevis och fakturor ska laddas upp tillsammans för att underlätta kontroller).
 4. Om eget arbete har godkänts i ert stöd så måste en tidrapport följa med. Mall finns här OBS! Varje ansökan om utbetalning får innehålla högst 50% eget arbete beräknat på högst 275 kr/tim, inkl arbetsgivaravgifter.
 5. Om det är sista rekvisitionen ska även en slutrapport skcikas in. Mall för detta finns här:

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

 

 

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

Om stöd beviljas ska investeringen genomföras inom 1 år.

 

Om ditt företag blir beviljad stöd skickas ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir. Det är viktigt att ni håller er till de godkända kostnaderna enligt beslutet, då tillkommande kostnader kommer att strykas.
 2. Vilket sista datum när investeringen ska vara klar och när ni ska begära utbetalning. Det finns risk att kostnaderna stryks om ni missar sista datumet och det innebör att stödet inte utbetalas. I beslutet står också att ni måste påbörja er investering inom 3 månader.
 3. Hur många gånger ni får ansöka om utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.
 
Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:
 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (Betalbevis och fakturor ska laddas upp tillsammans för att underlätta kontroller).
 4. Om eget arbete har godkänts i ert stöd så måste en tidrapport följa med. Mall finns här OBS! Varje ansökan om utbetalning får innehålla högst 50% eget arbete beräknat på högst 275 kr/tim, inkl arbetsgivaravgifter.
 5. Om det är sista rekvisitionen ska även en slutrapport skcikas in. Mall för detta finns här:

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

 Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten