Ansök om utbetalning av projektmedel

Här finns information om hur du ansöker om utbetalning i ett av Region Västerbotten beviljat projekt.

I ditt projektbeslut framgår när ansökan om utbetalning senast ska lämnas in. Där finns även information om vilka regler som gäller kring ansökan om utbetalning av projektmedel. Det stöd i svenska kronor som kommer att betalas ut för redovisad period beräknas på den procentsats som framgår i beslutet om medfinansiering.

Ansökan om utbetalning gör ni digitalt via www.minansokan.se

Observera att det inte går att skicka in ytterligare en ansökan om utbetalning om ni har en inneliggande ansökan som ännu inte är utbetald.

Följande bilagor bifogas digitalt som dokument när det gäller medfinansieringsprojekt (ERUF, Interreg etc) med bokförda kostnader utan förenklat redovisningsalternativ. Förenklat redovisningsalternativ kan vara klumpsumma, personal plus schablon 40 % för alla övriga kostnader etc. Bifoga alltid Läges-/slutrapport i Region Västerbottens mall:

 1. Lägesrapport Region Västerbotten
 2. Slutrapport Region Västerbotten (vid slutredovisning)
 3. Kostnadssammanställning beslut tagna innan år 2019 (ersätts i nyare projekt av utgiftsrader från CSV-fil eller motsvarande hos huvudfinansiär)
 4. Skriv ut signeringsunderlag i Min ansökan efter att ansökan skickats in och signera av behörig att ansöka om utbetalning i er organisation. Som komplettering laddar ni därefter upp dokumentet i Min ansökan. 
 5. Intyg om projektarbete för personal med fast tjänstgörningsgrad
 6. Projektspecifik resultaträkning för ansökt period
 7. Projektspecifik huvudbok för ansökt period
 8. Kopior på ansökan om utbetalning som skickats till EU- finansiär eller dennes utbetalningsbeslut

I det fall projektet kräver:

EU-period 2014-2020: För Botnia-Atlantica-, Interreg Nord- och NPA-medfinansieringsprojekt kan intyg från nationell kontroll bifogas som alternativ till resultaträkning och huvudbok.

EU-period 2021-2027: För Interreg Aurora och Norra Periferin och Arktis-medfinansieringsprojekt kan intyg från nationell kontroll bifogas som alternativ till resultaträkning och huvudbok.

OBS! Vid första ansökan om utbetalning ska även följande bilagor skickas med:

 • Lönespecifikation för egen personal
 • Underlag för beräkning av eventuella lokalkostnader för egna lokaler

Följande bilagor bifogas när det gäller projekt utan EU-finansiering, det vill säga när Region Västerbotten beviljat finansiering där inte huvudfinansiering från EU erhållits:

 1. Lägesrapport Region Västerbotten
 2. Slutrapport Region Västerbotten (vid slutredovisning)
 3. Kostnadssammanställning beslut tagna innan år 2019 (ersätts i nyare projekt av Utgiftsrader från CSV-fil eller motsvarande hos huvudfinansiär)
 4. Undersjrift av firmatecknare - Skriv ut signeringsunderlag i Min ansökan efter att ansökan skickats in och signera av behörig att ansöka om utbetalning i er organisation. Som komplettering laddar ni därefter upp dokumentet i Min ansökan. 
 5. Intyg för projektpersonal med fast hel- eller deltid (1).pdf
 6. Tidredovisning
 7. Sammanställning bidrag i annat än pengar (2).xlsx
 8. Projektspecifik resultatrapport för ansökt period
 9. Utdrag ur huvudbok för ansökt period (projektspecifik)

Några av ovanstående mallar är framtagna av Tillväxtverket men även godkända hos Region Västerbotten.

OBS! Vid första ansökan om utbetalning ska även följande bilagor skickas med:

 • Lönespecifikation för egen personal
 • Underlag för beräkning av eventuella lokalkostnader för egna lokaler

Tveka inte att ta kontakt med din kontaktperson hos oss vid eventuella frågor inför ansökan om utbetalning, se kontaktuppgifter i kolumnen till höger.

Allmänna frågor kring redovisning och ekonomi, se kontaktuppgift nedan.

Anna-Karin Lönnebo Samordnare projektutveckling - Uppföljning & utbetalningar projektmedel
E-post
anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se
Mobil
070-217 57 32
Bild på Anna-Karin Lönnebo