Forskning och utveckling vid Habiliteringscentrum

Syftet med FoU-arbetet vid Habiliteringscentrum är att bidra till att våra insatser är kunskapsbaserade, ändamålsenliga, effektiva och fokuserade på brukaren.

Vid Habiliteringscentrum bedrivs forskning som ska öka kunskapen om funktion, livssituation och behandling för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Syftet är att förekomma och underlätta vid olika svårigheter kopplade till funktionsnedsättning, samt att verka för ökad självständighet och delaktighet.

Arbetet ska också stödja utvecklingen av habilitering och rehabilitering, bland annat i form av metodförbättring, utvärdering och utbildning. Exempel på aktuella områden är, motorisk planering vid autism, föräldrastöd, rehabilitering av lättare hjärnskakning.

Forskningen bedrivs huvudsakligen i samverkan med Umeå universitet, bland annat institutionerna för psykologi, samhällsmedicin och rehabilitering (enheten för fysioterapi) samt klinisk vetenskap (enheten för pediatrik). Även forskningssamverkan med andra aktörer i överensstämmelse med verksamhetens syfte förekommer.

Verksamhetsutveckling inom HabC syftar till att skapa personcentrerade, sammanhållna och effektiva processer som bygger på aktuell kunskap. Här ingår att ansvara för processledning samt initiera, leda, stödja, dokumentera, utvärdera och följa upp förbättringsarbeten. Identifiera sammanhang och använda synergieffekter till nytta för hela organisationen.

FoU-gruppen

Monica Hällgren, leg. arbetsterapeut, Med.lic, samordnare, Vuxenhabiliteringen Råd och stöd.
E-post: monica.hallgren@regionvasterbotten.se

Erik Domellöf, leg. psykolog, docent i psykologi, universitetslektor, Institutionen för psykologi Umeå universitet.
E-post: erik.domellof@umu.se

Helena Backteman, synpedagog, leg. arbetsterapeut, MSc i specialpedagogik, Synrehabiliteringen.
E-post: helena.backteman@regionvasterbotten.se

Kim Öhman, leg. fysioterapeut, MSc i fysioterapi, Vuxenhabiliteringen Råd och stöd.
E-post: kim.ohman@regionvasterbotten.se

Anette Michel Sandström, leg. psykolog, Hörselrehabiliteringen.
E-post: anette.michel.sandstrom@regionvasterbotten.se

Frida Degerstedt, leg. fysioterapeut, MSc, doktorand i fysioterapi, Umeå Universitet, FoU-resurs.
E-post: frida.degerstedt@umu.se

Anna Bäckström, leg. psykolog, doktorand i psykologi, Umeå Universitet, FoU-resurs.
E-post: anna.backstrom@umu.se

Resurser för verksamhetsutveckling

Agneta Nilsson, verksamhetsutvecklare, habiliteringscentrums stab.

Maria Björklund, verksamhetsutvecklare med inriktning mot digitala tjänster, habiliteringscentrums stab.

Forskningsprogram

Vi håller på att ta fram et forskningsprogram om familjesituation och hälsorelaterad livskvalitet hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras föräldrar i Västerbotten. Programmet inriktas även mot vardagsfungerande och delaktighet för personer som har kognitiva nedsättningar.

Forskningsprogrammet Hälsa, livskvalitet, delaktighet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga publikationer 2014-2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Andra publikationer

Här hittar du också publikationer kring hälsorelaterad livskvalitet, tonårsröster, föräldrastress, föräldrastöd, psykoterapeutisk praxis, vårdprogram för barn med Mb Down, vattenträning med mera.

Agneta Nilsson Utvecklingsledare
E-post
agneta.nilsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 43