Nationellt ansvar för flygtransporter

Region Västerbotten har ansvar för Svenskt ambulansflyg.

Svenskt ambulansflyg

Region Västerbotten deltog under flera år i ett nationellt arbete, lett av Sveriges kommuner och region, SKL, i syfte att samordna och utveckla det nationella ambulansflyget.

Regionen fick 2014 ansvar för att genomföra Svenskt ambulansflyg och i januari 2016 bildades kommunalförbundet med samma namn med säte i Umeå. Förbundets uppdrag är att organisera, bemanna, tekniskt utrusta, koordinera och dirigera dessa flygplan för Sveriges samtliga regioner. Driftstarten är planerad till år 2019.

För Västerbottens del handlar det om att bygga en egen central för flygkoordinering i Umeå. Centralen ska ha tillgång till specialistutbildade läkare dygnet runt och vara bemannad med sjuksköterske- och flygoperativ kompetens.

Region Västerbotten har också huvudansvaret för att i samarbete med andra regioner bemanna flygplanen med specialistutbildade sjuksköterskor. Vi ska också upphandla och bygga upp en underhållsorganisation för medicinteknisk utrustning i flygplanen. 

Svenskt ambulansflyg