Nationellt ansvar för flygtransporter

Region Västerbotten deltog under flera år i ett nationellt arbete, lett av Sveriges Kommuner och Regioner, i syfte att samordna och utveckla det nationella ambulansflyget.

En av vingarna på ett av Svenskt Ambulansflygs flygplan som flyger över ett landskap.
Region Västerbotten har ett nära samarbete med kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.
Foto: Svenskt Ambulansflyg

2013 fick Region Västerbotten ansvar för att genomföra uppstarten av Svenskt Ambulansflyg. I januari 2016 bildades kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, med säte i Umeå. Förbundets uppdrag är att organisera, bemanna, tekniskt utrusta, koordinera och dirigera flygplanen för Sveriges samtliga regioner. Verksamheten startade i november 2021.

Region Västerbotten har ansvar för att i samarbete med Region Uppsala och Västra Götalandsregionen bemanna flygplanen med specialistutbildade sjuksköterskor, där Region Västerbotten har samordningsansvaret.

Tillsammans med Svenskt Ambulansflyg har Region Västerbotten byggt upp en underhållsorganisation för medicinteknisk utrustning i flygplanen.

Region Västerbotten har också deltagit i etableringen av flygkoordineringscentralen vid Svenskt Ambulansflyg. Etableringen skedde i samarbete med SOS Alarm, med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Flygkoordinatorerna vid flygkoordineringscentralen är anställda av Svenskt Ambulansflyg och operatörer för medicinsk prioritering av Region Västerbotten. Lokalen är utformad för en robust och driftsäker verksamhet, med förmåga till samarbeten runt framtida utveckling av luftburen ambulanssjukvård.

Svenskt Ambulansflyg