Nationellt ansvar för flygtransporter

Region Västerbotten har ansvar för två större områden för nationella flygtransporter, Svenska nationella ambulansflyget, Snam och Svenskt ambulansflyg.

Snam

Svenska nationella ambulansflyget, Snam, är en nationell, flygmedicinsk resurs för att evakuera många svårt skadade eller sjuka i Sverige eller utomlands. Det kan handla om större olyckor, katastrofer eller terroristattacker.

Snam ägs och förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Sas ansvarar för flygplanen, av typem Boeing 737-800, som efter beslut om insats ska kunna vara i luften inom 6 timmar. Planen är utrustade med 6 intensivvårdsbårar, 6-12 ambulansbårar och har plats för 22 sittande passagerare. De kan flyga upp till 3000 km utan att mellanlanda. 

Region Västerbotten är vårdgivare och medicinskt ledningsansvarig för Snam. 

Svenska nationella ambulansflyget, Snam

Svenskt ambulansflyg

Region Västerbotten deltog under flera år i ett nationellt arbete, lett av Sveriges kommuner och region, SKL, i syfte att samordna och utveckla det nationella ambulansflyget.

Regionen fick 2014 ansvar för att genomföra Svenskt ambulansflyg och i januari 2016 bildades kommunalförbundet med samma namn med säte i Umeå. Förbundets uppdrag är att organisera, bemanna, tekniskt utrusta, koordinera och dirigera dessa flygplan för Sveriges samtliga regioner. Driftstarten är planerad till år 2019.

För Västerbottens del handlar det om att bygga en egen central för flygkoordinering i Umeå. Centralen ska ha tillgång till specialistutbildade läkare dygnet runt och vara bemannad med sjuksköterske- och flygoperativ kompetens.

Region Västerbotten har också huvudansvaret för att i samarbete med andra regioner bemanna flygplanen med specialistutbildade sjuksköterskor. Vi ska också upphandla och bygga upp en underhållsorganisation för medicinteknisk utrustning i flygplanen. 

Svenskt ambulansflyg

Helge Brändström Beredskapsöverläkare
E-post
helge.brandstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 38 58
Mobil
070-319 07 95