Huvudmän

Huvudman för biobanken

Huvudman för Biobanken norr är Region Västerbotten. Som ansvarig och huvudman för registerdata och biologiskt material är det regionen som ska upprätthålla och kontrollera tillämpningen av rutiner för ansökan om tillgång till prov och data, rutiner för handläggning, delgivning och dokumentation av ansökan, fastställa lokala villkor för uttag av prov och data samt skapa, som avtalsslutande part vid uttag av prov och data, avtalsvillkor för uttag.

Region Västerbotten ska vidare tillse att det finns övergripande skriftliga direktiv och riktlinjer för biobanksverksamheten. Regionen ansvarar också för att kvalitet, data och biologiskt material kan beskrivas samt att bästa möjliga kvalitet för forskningen upprätthålls.

Med ovan redovisade ansvar och huvudmannaskap följer även rätten att besluta om uttag av registerdata och biologiskt material samt att vara avtalsslutande part vid utlämnande. Härvidlag ska den tillgång till registerdata och biologiskt material som kan tillkomma forskare som initierat och genomfört viss insamling för specifikt projekt respekteras och regleras.

Huvudman för forskning

Umeå universitet ansvarar som huvudman för forskningen för att register och biobanksforskningen utvecklas. För detta ändamål ska det finnas ett organiserat kompetensmässigt stöd. Därför har Enheten för Biobanksforskning inrättats, med kunskap om processer som är kopplade till forskningen, samt expertgrupper som både kan driva forskningen framåt och göra vetenskapliga bedömningar i frågor som rör uttag av data och biologiskt material till stöd för biobankshuvudmannens beslut i frågan.