Tillgång till prov

Forskare som vill starta en provsamling inom Biobanken norr måste upprätta ett tillgångsavtal med biobanksansvarig.

Avtalet reglerar tillgång till prov som nyinsamlas i forskningssyfte och/eller uttag av prov ur befintliga provsamlingar i biobanken. 

Dokumentmallar

Dokumentmallar för biobanksansökan/tillgångsavtal samt bilagor och MTA finns att hämta på Biobank Sveriges hemsida. Biobanken norr behåller alltid ett original av ansökan och skickar en kopia till dig som sökande. Om du vill ha ett eller fler signerade original är det upp till dig att skicka önskat antal till Biobanken norr.

Ansökan/avtal

Vid ansökan behöver du som sökande fylla i och skicka in:

  • blankett L1. ”Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning” (Även kallad biobanksansökan)
  • ansökan till etikprövningsnämnd och alla eventuella kompletteringar till denna
  • samtliga beslut från etikprövningsnämnd, inklusive de som tillhör eventuella kompletteringar
  • i tillämpliga fall forskningspersonsinformation
  • i tillämpliga fall bilaga L1a. ”Uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov patologi och cytologi” eller/och L1b. ”Uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov vätskebaserade”
  • i tillämpliga fall L2a. "MTA, Material transfer agreement"
  • godkännande från expertgrupp för NSHDS, Northern Sweden Health and Disease Study, vid uttag ur kohorterna 

Uppgifter till ansökan:

  • Sjukvårdshuvudman - Region Västerbotten
  • Registreringsnummer hos IVO - 472 

Uttag från kohorter

Är du i planeringsstadiet/forskningsförberedandet av nya studier och önskar uttag ur kohorterna NSHDS hänvisas du först till EBF, Enheten för biobanksforskning, vid Umeå universitet. Om EBF kommer fram till att det finns prov som kan tillgängliggöras i dessa kohorter ska därefter en biobanksansökan skickas in till Biobanken norr.
Kohorterna NSHDS består av VIP, Västerbotten Intervention Project och MA, Mammary Screening Project, samt MO, The Northern Sweden MONICA Project. 

Biobankskoordinator Marlene Karlsson
E-post
marlene.karlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 29
Biobankssamordnare Johanna Åkerlund
E-post
johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 62