NYHETER 2022-02-07

Aspekter på livskvalitet, psykisk hälsa och socialt kapital hos renskötande samer i norra Sverige

NY ARTIKEL. En nypublicerad artikel belyser aspekter på livskvalitet, psykisk hälsa och socialt kapital hos renskötande samer i norra Sverige.

Studien visar att renskötande samer rapporterade signifikant lägre tillit till vårdpersonal, än bland referensgrupperna, de kände sig mer uppskattade i sin närmiljö och värdesatte sitt vardagliga liv högre. Renskötande samer i norra delen av området skattade sin psykiska hälsa signifikant bättre och hade en upplevelse av bättre möjligheter att hantera sina livsproblem än renskötande samer i södra delen av området.

Om studien

Ett frågeformulär distribuerades till medlemmar i 43 samebyar, genom ordföranden i varje sameby. En referensgrupp från stad och en från landsbygdsområden inom renskötselområdet besvarade samma formulär.
 

Edin-Liljegren A, Jacobsson Lars. Aspects of quality of life, social capital, and mental health among Swedish reindeer-herding Sami
Socialmedicinsk tidskrift.  Vol. 98 No. 5 och 6 (2021).

Läs hela artikeln

 

Tillbaka till nyhetslistan