NYHETER 2021-03-11

Klinisk profil hos patienter vid glesbygdssjukstugor

En retrospektiv registerstudie har studerat vårdtillfällen för patienter inlagda på sjukstugor i norra Sverige och jämfört med patienter som remitterats till vanliga sjukhus. Studien visar att framförallt äldre och kvinnor vårdas vid sjukstugor. Män fick fler diagnoser än kvinnor vid såväl sjukstugor som sjukhus.

Norra Sverige, framför allt Norr- och Västerbottens inland är mycket glest befolkat. För att kunna erbjuda sjukvård till en befolkning som bor och arbetar långt ifrån närmaste vanliga sjukhus har man sedan många år tillbaka sjukstugor med vårdavdelningar i anslutning till den lokala hälsocentralen i de mest glesbefolkade kommunerna. I Norrbotten har man bytt namn från sjukstuga till OBS-avdelning, men i det följande används termen sjukstuga även för dessa avdelningar. Till skillnad från vanliga sjukhus så leds den medicinska verksamheten här av allmänläkare, inte sjukhusspecialister. På vårdavdelningarna vårdas samtidigt olika patientgrupper. Detta skiljer sjukstugorna från sjukhusen, där vårdavdelningarna hör till olika specialistkliniker och har mer homogena patientgrupper.

Patienter vid svenska glesbygdssjukstugor/akutvårdsavdelningar har inte tidigare karaktäriserats kliniskt. Denna retrospektiva registerstudie syftade till att studera vårdtillfällen för patienter inlagda på sjukstugor i norra Sverige och jämföra med patienter som remitterats till vanliga sjukhus. Vår hypotes var att patienter som läggs in vid sjukstugor skiljer sig från patienter som remitteras till sjukhus avseende ålder, kön och huvuddiagnoser.

Studiepopulation

Patienter listade vid sjukstugor/hälsocentraler med akutvårdsavdelning och som vårdats på sjukhus eller sjukstuga i Norr- och Västerbotten mellan 20100101–20141231.

Utfallsmått

Ålder, kön, antal vårdtillfällen, huvud- och bidiagnoser samt totalt antal diagnoser.

Resultat

Totalt 16133 vårdtillfällen vid sjukstugor och 60 704 vårdtillfällen vid vanliga sjukhus (länsdelssjukhus och regionsjukhus). Medelålder var 76,8 år respektive 61,2 år för sjukstuge- respektive sjukhuspatienter, (p <0.001).  Kvinnor hade större sannolikhet än män att vårdas på sjukstuga, även efter justering för ålder (Odds Ratio (OR): 1.11; 95% konfidensintervall (CI): 1.09-1.17). De vanligaste diagnoserna vid sjukstugorna var hjärtsvikt (6%) och pneumoni (5%). Patienter med dessa diagnoser hade större sannolikhet att vårdas vid sjukstuga än vid sjukhus (OR: 2.36; 95% CI: 2.15- 2.59; respektive OR: 3.32: 95% CI: 2.77–3.98, justerat för ålder och kön). Vid såväl sjukstugor som sjukhus sattes fler diagnoser på manliga jämfört med kvinnliga patienter (båda p<0,001).

Konklusion

Vid sjukstugor vårdas framför allt äldre patienter för olika medicinska tillstånd som är vanliga vid hög ålder, och som i områden utan sjukstugemodell skulle ha vårdats vid vanligt sjukhus. Kvinnor hade större sannolikhet än män att vårdas vid sjukstuga, något som inte kunde förklaras av skillnad i åldersdistribution mellan könen. Män fick fler diagnoser än kvinnor vid såväl sjukstugor som sjukhus. Bakomliggande mekanismer för dessa fynd framkommer inte i retrospektiva registerstudier. Framtida studier bör se på om det är skillnad i vårdinnehåll och vårdkvalité när likartade patientgrupper vårdas på sjukhus eller sjukstuga.

Läs studien

Tillbaka till nyhetslistan