NYHETER 2021-12-16

Vad är viktigt för att patienter och anhöriga ska uppleva kontinuitet i vården?

Kontinuitet är en viktig aspekt av kvalitet, säkerhet och effektivitet i vården. En studie som vi varit delaktiga i och som nu publicerats har identifierat sex olika aspekter som är viktiga för att patienter med komplexa vårdbehov och deras anhöriga ska uppleva vårdkontinuitet.

De aspekter som studien identifierade var: tydliga roller och ansvar, skräddarsydd information, förtroendefulla relationer, ömsesidig förståelse, interprofessionellt samarbete samt en tids och rumsaspekt (se figur nedan). Aspekterna är sammankopplade med varandra, och det är därför viktigt att alla finns med. I studien såg man även att aspekternas betydelse varierade mellan individer och över tid och rum, beroende på patientens behov och egna resurser.

Ömsesidig förståelse, skräddarsydd information och förtroendefulla relationer

För att patienter med komplexa vårdbehov ska uppleva vårdkontinuitet behövs tillgång till grundläggande information om patientens livshistoria, nutid och framtid, så att alla involverade i patientens vård får en ömsesidig förståelse för patienten och vad som är viktigt för dem. Informationen behöver finnas tillgänglig för alla inblandade, patient, anhöriga och all personal, och bör därför följa patientens vårdkedja.

Den ömsesidiga förståelsen innebär enligt patienterna att personalen förstår vilken information patient och anhöriga behöver och att kunna skapa en förtroendefull relation mellan patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Upplevelsen av kontinuitet varierar

Den personliga upplevelsen av kontinuitet visade sig vara olika hos patienter. De flesta ansåg det vara viktigt att träffa samma vårdpersonal. Andra tyckte att tillgänglighet, dvs möjlighet att få vård snabbt var viktigare och att få olika perspektiv på sin vårdsituation. Andra aspekter som vårdpersonalens kompetens var viktigt för att uppleva kontinuitet samt att personalen är positiv, engagerad och lyssnar på patienten och tar denne på allvar.

Viktigt med samarbete i vården, tydliga roller och ansvar

För att patienter och anhöriga ska uppleva vårdkontinuitet är det viktigt att veta vem som ansvarar för patientens vård och att vårdpersonalen samarbetar mellan vårdnivåer och vårdgivare, då patienter med komplexa vårdbehov oftast behöver vård ifrån flera olika vårdgivare.

Om studien

Studien genomfördes i såväl glesbygd som urbana områden i tre separata regioner i södra, mellersta och norra Sverige.
Ett samarbete mellan Linneuniversitetet, KI och Umeå universitet finansierat av Forte.

Ljungholm L, Klinga C, Edin-Liljegren A, Ekstedt M. What matters in care continuity on the chronic care trajectory for patients and family carers?-A conceptual model. J Clin Nurs. 2021 Aug 5. doi: 10.1111/jocn.15989. Epub ahead of print. PMID: 34351651.

Läs studien

Tillbaka till nyhetslistan