Vad är nära vård?

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Syftet med omställningen till en nära vård är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Primärvården ska vara navet i vården och omsorgen och samspela både sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

Att flytta vården från sjukhusen och närmare patienten innebär att patienter och invånare måste vara delaktiga i att utveckla nya arbetssätt som gör det möjligt att flytta vården närmare patientens hem.

Mobila lösningar och distansöverbryggande teknik  för att vården i större utsträckning finns tillgänglig när och där den behövs. Det innebär också att säkerställa medarbetares digitala kompetens så att de kan ge stöd till invånare utifrån målbilden ”Digitalt när det går, fysiskt om det behövs”.

Med digitalisering kan offentlig sektor höja servicenivån, tryggheten och delaktigheten hos invånarna samtidigt som effektiviteten och kvaliteten höjs.

För en omställning till nära vård behöver både våra synsätt och arbetssätt förändras och utvecklas. Allas engagemang behövs för att omställningen ska bli framgångsrik.

Västerbotten går i bräschen

I Västerbotten pågår omställningen redan nu och uppdelad på tre geografiska områden: Umeå, Skellefteå och Södra lappand.

Södra Lappland har valts ut som ett modellområde där region, kommuner och andra intressenter ska testa arbetssätt för omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen mot en god och nära vård.

Nationellt finns ett mål om att bygga om sjukvårdssystemet på en tidsperiod om 10–15 år. I Västerbotten är målet att få det gjort inom 4–5 år.

Liknande modellområden finns i de övriga norra regionerna och alla har av socialdepartementet fått pengar för att genomföra projektet.