Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete som syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket.

Samarbetet består av Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Dalarna, Sametinget, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska samernas riksförbund.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa har sedan starten 2017 utbildat ett stort antal medarbetare inom vården i samiska rättigheter och kulturförståelse. Samiska kompetensnätverk har etablerats i respektive region. Dessutom har samisk vårdpersonal utbildats till instruktörer för att kunna ge utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Utbildning i kulturförståelse

Under 2020 lanserades en e-utbildning i samisk kulturförståelse som Kunskapsnätverket för samisk hälsa utvecklat i samarbete med SANKS, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus. E-utbildningen ska öka kunskapen om samisk kultur och samers rättigheter i hälso- och sjukvården.

E-utbildningen består av sex kapitel på vardera cirka 20 minuter. De teman som behandlas är:

  • urfolket samer och samers rätt
  • samisk historia
  • kultur och identitet
  • rasism och diskriminering
  • hälsa och sjukdom
  • kommunikation och vårdbesök

Gå e-utbildning i samisk kulturförståelse

Strategi för samisk hälsa

Samtliga regioner som ingår i samarbetet har antagit dokumentet Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för samer 2020-30. Det innebär att regionerna har åtagit sig att arbeta för en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för samer. Detta ska enligt strategin göras genom utbildning av vårdpersonal, utveckling av nya arbetssätt och metoder, synliggörande av samisk kultur och språk, samt breddade kunskapsunderlag. Dessutom ska regionerna verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

Av strategin framgår också att allt arbete ska utgå från urfolksperspektivet, intersektionell analys och samisk delaktighet. Med intersektionell analys avses medvetenhet om att samers hälsa och behov i vården kan variera beroende på bland annat kön, ålder, funktionsförmåga och sexuell läggning.

Strategi för samisk hälsa

Kulturanpassad vård i Norge

Tack vare ett avtal kan personer med samisk bakgrund bosatta i Västerbotten sedan 2021 utredas och behandlas för psykisk hälsa och beroendeproblematik på den norska vårdinrättningen Sanks (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet). Avtalet omfattar Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten och har möjliggjorts genom samarbete i Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Vem kan remittera?

Läkare inom primärvården och psykiatrin i Region Västerbotten kan remittera patienter till Sanks. Remitterande läkare ska i remissen bifoga en betalningsgaranti.

Betalningsgarantin ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn på remitterande läkare
  • Patientens namn och födelsedatum
  • Remitterande klinik eller vårdenhet
  • Faktureringsadress och kostnadsställe

Betalningsgarantin ska inte innehålla några kliniska upplysningar.

Betalningsgarantin finns även i Sanks-avtalet, bilaga 2.

Broschyr om kulturanpassad vård hos Sanks i Norge

Fakta om kunskapsnätverket

I Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbetar fem länskoordinatorer och en huvudkoordinator. Dessutom har Kunskapsnätverket en styrgrupp och en politisk referensgrupp, med representanter från de olika regionerna samt Sametinget. Nätverket leds från Glesbygdsmedicinskt centrum, en FOU-enhet inom Region Västerbotten.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa startade år 2017 som ett projekt finansierat av Socialdepartementet, men finansieras sedan 2020 av regionerna.

Sofia Kling Huvudkoordinator
E-post
sofia.kling@regionvasterbotten.se
Mobil
073-069 28 84
Laila Daerga Länskoordinator Västerbotten
E-post
laila.daerga@regionvasterbotten.se
Mobil
070-214 97 07