Patientsäkerhet

I Region Västerbotten arbetar vi systematiskt för att förhindra att våra patienter drabbas av skador som går att undvika vid vård och behandling. Det är alla medarbetares ansvar att bidra till en säker vård. För att åstadkomma det arbetar vi på olika nivåer i vår organisation.

Lokalt, centralt och strategiskt övergripande

Lokalt, på kliniken, finns patientsäkerhetssamordnare som bistår verksamhetschefen med information, uppföljningar och resultat. Där finns också avvikelseutredaren och den lokala händelseanalysledaren, hygienombudet och infektionsambassadören. Tillsammans med sin chef bildar de ett patientsäkerhetsteam.

Centralt i regionen, i staben för verksamhetsutveckling, finns chefläkarorganisationen, de centrala händelseanalysledarna och central kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare.

Patientsäkerhetsrådet står för strategiska beslut och där finns representation bland annat från tjänstemannaledning, primärvård, smittskydd, vårdhygien, patientnämnd, staben och tandvård.

Arbetsgruppen för omvårdnad och rehabilitering, AOR, svarar mot Patientsäkerhetsrådet och därifrån kan uppdrag komma för att förbättra patientsäkerheten.

Rapportering och uppföljning

  • För att kontrollera att vi förbättrar vår patientsäkerhet använder vi olika metoder.
  • Olika mätningar exempelvis att korrekt klädsel och att basala hygienrutiner används.
  • Trycksårsmätningar
  • Punktprevalensmätningar gällande nutrition och fall
  • Mätning av vårdrelaterade infektioner
  • Patientsäkerhetskulturmätning

Avvikelsesystemet används för att rapportera om något hänt eller kunnat hända patienten.

Händelseanalyser på lokal eller central nivå för att utreda och förebygga när något allvarligare har hänt.

Patientsäkerhetsdialogerna är en viktig mötesplats där chefläkare och central analysledare träffas och samtalar om hur enhetens patientsäkerhetsarbete fungerar.

Läkemedelscentrum gör läkemedelsgenomgångar både inom sjukhusvård och primärvård.

Nätverksträffar för att stimulera arbetet med patientsäkerhet på klinikernas utsedda personer.

Utbildningar för personal inom VLL men också i exempelvis läkarutbildningen.

Vårdgivarens ansvar och arbete med patientsäkerhet regleras i patientsäkerhetslagen.

Patientsäkerhetslagen (Riksdagens webbplats, Svensk författningssamling 2010:659)

Årligen ska en patientsäkerhetsberättelse skrivas som hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Länsgemensam handlingsplan

Länsgemensam handlingsplan inom områdena; akut förvirringstillstånd, vårdrelaterade infektioner (VRI), fall, trycksår, malnutrition och ohälsa i munnen.

Systematiskt patientsäkerhetsarbete.pdf (reviderad 200506)

Ingrid Hugosson Wallgren Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare
E-post
ingrid.hugosson.wallgren@regionvasterbotten.se