NYHETER 2020-07-02

Mentorskapsprogram ska knäcka koden till digitaliseringen i hälso- och sjukvården

Digitaliseringen går framåt och allt fler digitala lösningar möjliggör både bättre och tillgängligare hälsa, vård och omsorg för invånare och patienter. I många fall är dock produkterna inte helt anpassade för vården och många bra lösningar kommer därför inte vården till gagn. Nu startar ett arbete för att utforska vilka förutsättningar som krävs för att en digital lösning ska vara möjlig att implementera i vården på ett sätt som skapar värde.

Barn pratar med logoped via videokamera

För att stärka förutsättningarna för digitalisering inom hälso- och sjukvården har Region Västerbotten nyligen ingått ett samarbete med Microsoft och Pfizer. De tre parterna har tillsammans lanserat ett mentorskapsprogram som ska sätta blicken på utmaningar och möjligheter med digitalisering. Tanken är att mentorskapsprogrammet ska driva lärandet inom området. FOU-stabens innovationsenhet och VO Digitalisering och medicinsk teknik koordinerar regionens deltagande tillsammans.

– Många lösningar är helt fantastiska rent kliniskt, ibland framtagna i nära samarbete med såväl patienter som profession, men de når inte alltid hela vägen fram, säger Elham Pourazar, strateg med ansvar för innovation och partnerskap, Enheten för innovation, FOU-staben.

– I takt med att digitaliseringen tar fart i hälso- och sjukvården blir det allt viktigare att förstå vad det är som krävs av oss och av företagen som levererar digitala lösningar för att de ska göra skillnad både för våra invånare och patienter och vår personal och verksamheter, och samtidigt bidra till ökad kvalitet och effektivare resursnyttjande.

Johannes Hörnberg, verksamhetschef IT Västerbotten, håller med:

– Vi ser ett ökat behov bland annat av att stärka tillgängligheten för våra invånare, möjliggöra förflyttningen mot ökad självmonitorering och egenvård för patienter och förenkla för personalen att skapa mer tid för vård.

– Tekniken finns, det är inte det som är problemet. Men hur nyttiggör vi den på ett långsiktigt hållbart sätt, det är den viktiga frågan, säger Johannes Hörnberg.

Ska räta ut frågetecken

Mentorskapsprogrammet erbjöd under våren startup-företag att ansöka till mentorskapet och i juni stod det klart att MediTuner AB med lösningen AsthmaTuner blir först ut. Mentorskapet innebär dock inte att regionen nu tar in AsthmaTuner i vården i Västerbotten, för detta finns ett tydligt upphandlingsregelverk och etablerade processer som styr all anskaffning och inköp.

Urvalet av AsthmaTuner utgick istället från de utmaningar som den här typen av lösningar innebär för både vård och företag. Det kan handla om frågetecken kring hur ny teknik utmanar traditionell tillämpning av juridik, affärsmodeller som utformas utifrån antaganden om hur offentlig vård fungerar eller inte fungerar, eller att se tekniken i ljuset av de nya arbetssätt, roller, ansvar, uppdrag som krävs för att en lösning ska kunna skapa värde.

– Det är inget unikt för varken Region Västerbotten eller för AsthmaTuner. Det handlar om generiska utmaningar för svensk hälso- och sjukvård där vi behöver ”knäcka koden” tillsammans. Ny teknik innebär många gånger en förändringsresa på flera plan samtidigt, men det är inte alltid tydligt vad detta innebär. Här behöver vi våga tänka nytt. Mentorskapet söker svar på hur digitala lösningar bör utformas och användas för att på ett enkelt sätt bidra med värde i vården, fortsätter Elham Pourazar.

Gemensamt lärande

Arbetet planeras att fortgå under ett års tid. Förutom att processen i sig innebär ett lärande för samtliga parter är målet att utfallet från mentorskapet ska bli en stärkt vägledning för digitala lösningar som utvecklas för, och senare introduceras och används i, svensk hälso- och sjukvård.

Genom att bli tydligare med vad det är för förutsättningar som gäller och vad som efterfrågas – kliniskt, tekniskt, juridiskt, organisatoriskt, ekonomiskt, etc. inom hälso- och sjukvården – är målet att Region Västerbotten ska bidra till att bättre lösningar utvecklas från företagen, samtidigt som tid och resurser prioriteras  för de lösningar som faktiskt kan komma vården till nytta.

– Vi lever i en tid där utvecklingstakten ständigt ökar och står inför en intensifierad digitalisering av vården. Vi har allt att vinna på att bli bättre - tillsammans. Både internt i vår egen organisation och externt med viktiga samarbetspartners, säger Sara Lewerentz, Digitalisering- och teknikdirektör.

Läs mer om mentorskapsprogrammet här:
https://news.microsoft.com/sv-se/2020/02/06/mentorskap-med-fokus-pa-varde-i-halso-och-sjukvarden-ska-starka-konkurrenskraften-hos-svenska-life-science-bolag/

https://news.microsoft.com/sv-se/2020/06/18/asthmatuner-forst-att-delta-i-life-science-mentorskapsprogram/

Tillbaka till nyhetslistan