Regional kultur

Region Västerbotten ska som regionalt organ utveckla och stimulera kulturaktiviteter som bedrivs i kommunerna, av organisationslivet, av regionala kulturverksamheter och det fria kulturlivet. Arbetet utförs genom aktivt ägande i bolag, verksamheter och projekt i egen regi, bidrag till organisationer, medfinansiering av projekt samt deltagande i nätverk och processer. Arbetet sker i samverkan med aktörer i och utanför länet, både nationellt och internationellt.

Region Västerbottens övergripande kulturpolitiska mål är att alla invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalité och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur, samt har likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet. Kulturpolitiken bedrivs utifrån ett synsätt baserat på kulturens grundläggande egenvärde och den konstnärliga friheten. Kulturen ska vara fri, dynamisk och ifrågasättande. Kulturella värden, det vill säga estetiska, andliga, sociala, historiska och symboliska värden, liksom mångfald, är viktiga för samhällsutvecklingen. Dessa värden är också viktiga för individers personliga utveckling och de bidrar till goda förutsättningar för både hälsa, livsmiljö, regional tillväxt och demokratisk utveckling. Goda och jämlika möjligheter att utveckla kreativitet och engagemang har många positiva effekter på samhället och dess utveckling.

Samverkansmodellen

Sedan 2011 ligger en ny samverkansmodell till grund för fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet i Sverige. Det innebär att landstingen, eller motsvarande regional part, har tagit över uppgiften att fördela det statliga anslaget till olika regionala kulturverksamheter. Region Västerbotten anslöt sig till samverkansmodellen 2012. En förutsättning för att ingå i samverkansmodellen är att det finns en regional kulturplan. Kulturplanen ska bland annat ta upp regionala förutsättningar, kulturpolitiskt prioriterade områden samt ekonomiska utgångspunkter. Den ska beskriva hur det statliga anslaget ska fördelas inom sju specifika områden: professionell teater- dans- och musikverksamhet, museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, regional biblioteksverksamhet och läs- och litteratur främjandeverksamhet, professionell bild- och formverksamhet, regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd.