HBTQ och normkritisk kompetens

Mellan åren 2015-2018 har Region Västerbotten tillsammans med Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet) bedrivit det gemensamma projektet ”Hbtq och normkritiskt kompetens”. Projektet finansierades bland annat av Statens kulturråd.

HBTQ och normkritiks flagga

Kulturområdet är en viktig arena för att synliggöra strukturer, normer och värderingar genom att inbjuda till samtal, dialog och diskussioner som driver det demokratiska samtalet framåt. Regionerna delar visionen om ett mer inkluderande kulturliv och projektet har utgjort en del i arbetet för att uppnå visionen. Målgrupp för projektet har varit tjänstepersoner och politiker vid de regionala kulturenheterna, tjänstepersoner och styrelseledamöter vid de regionala kulturverksamheterna samt verksamma inom det fria kulturlivet.

Syftet med projektet har varit att höja kompetensen om hbtq genom att undersöka attityder, förhållningssätt och tendenser gällande hbtq frågor inom kulturområdet. Detta har gjorts genom att representanter från ovanstående målgrupper intervjuats inom projektet. Intervjuarbetet sammanställs under hösten 2018 i en rapport som publiceras i CERUMs-rapportserie. Inom ramen för projektet har också utbildningsinsatser genomförts.

Målet med projektet har varit att hitta relevanta och användbara arbetsmetoder där hbtq-perspektivet tillvaratas inom ramen för det regionala kulturutvecklingsarbetet. Detta har gjorts i form av en handbok, ”En handbok i normkritik och hbtq – Förhållningssätt inom regional kulturverksamhet”. Handboken finns i en populärversion (PDF) och en digital version.

Handbokens format är konstruerat för att verksamheterna kontinuerligt ska arbeta med att utveckla och implementera riktlinjer och förhållningssätt anpassade efter verksamhetens behov. I den digitala versionen ges användaren möjlighet att lägga till eller ta bort delar som är av betydelse för verksamheten eller organisationens arbete. Handboken är framtagen i programmet One Note (Microsoft office) och går att ladda ner nedan. Den finns även att ladda ner på Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrlands hemsidor.

En handbok i normkritik och hbtq – Förhållningssätt inom regional kulturverksamhet

Presentation av handboken vid projektets slutkonferens

En handbok i normkritik och HBTQ (pdf)

 

Filmer från utbildningsdagar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 För mer information om handboken, vänligen kontakta:

 
Richard Ström Kulturstrateg
E-post
richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6575773