Framtagande regional kulturplan 2024-2027

Region Västerbotten har vid framtagandet av kulturplanen arbetat med ett dialogförfarande som innefattat tematiska-, samråds- och kommundialoger vilka beskrivs nedan. Utöver det har en enkät riktats till professionella/yrkesverksamma kulturskapare samt en enkät till personer boende i Västerbottens län i åldrarna 13-19. En arbetsgrupp av kulturskapare tillsattes i syfte att ge synpunkter på planen utifrån en kulturskaparperspektiv.

Dialogförfarande

Region Västerbotten samt de verksamheter som har regionalt och statligt stöd ska samverka eller samråda med kommuner, professionella kulturskapare och civilsamhälle i både framtagande och genomförande av kulturplanen. Dialogförfarandet innebär att planens olika aktörer i dialog och gemensamt identifierat riktningen inom olika insatsområden. Vidare har ambitionen varit att tydliggöra ansvars och rollfördelning inom kultursektorn för att skapa bättre förutsättningar för samverkan och utveckling i länet. Dialogerna har haft olika upplägg och metodik, men med en gemensam nämnare – samtliga dialoger skulle generera i ett skriftligt underlag till arbetet med den regionala kulturplanen.

Tematiska dialoger 2022

De tematiska dialogerna genomfördes oktober – november 2022 och har syftat till att samla olika aktörer inom kultursektorn med olika uppdrag, sakkunnighet och perspektiv för att diskutera en gemensam fråga - en tematik.

Samrådsdialog 2022

Region Västerbotten samråder via organisationens samrådskonstruktion kontinuerligt med representanter för urfolket och övriga nationella minoriteter. Inom ramen för kulturplaneframtagandet anordnades en särskild samrådsdialog dit representanter för urfolket samerna och övriga nationella minoriteter, regionala kulturverksamheter och kommunala minoritetssamordnare, med flera bjöds in.

Kommundialoger 2023

Under första kvartalet 2023 genomfördes kommundialoger i länets 15 kommuner. Vid dialogerna deltog politiker och tjänstepersoner från kommunal och regional nivå, samt representanter för de regionala kulturverksamheterna och det lokala kulturlivet.

Enkäter

Region Västerbotten hade under perioden november-december 2022 ute en enkät riktad till professionella/yrkesverksamma kulturskapare som ett komplement till och en möjlighet för de som inte kunde delta vid dialogen att inkomma med inspel. Huvudfrågan som ställdes var: Vilken utveckling behöver ske för att Västerbotten ska vara en attraktiv plats för professionellt kulturskapande? Sammanställningen av enkäten återfinns i Region Västerbottens Sammanställning Dialoger 2022; framtagandet av regional kulturplan 2024-2027.

Kring samma period, november-januari, hade Region Västerbotten också ute en enkät som riktade sig till personer boende i Västerbottens län i åldrarna 13-19. Svar som inkommit vid enkäterna har beaktats vid framtagandet av den Regionala kulturplanen. Enkätsvaren återfinns i Region Västerbottens sammanställning Enkät – Vad tycker du som är 13-19 om kulturlivet i Västerbotten?

Sakkunniggrupp professionella kulturskapare

För att säkerställa att professionella kulturskapares perspektiv tillvaratas har en särskild sakkunniggrupp tillsatts. Gruppens uppdrag har varit att bidra med synpunkter på remissversionen av Region Västerbottens kulturplan. De sakkunniga som utsågs är professionellt verksamma, bosatta i länet, har kännedom om kulturpolitik och kan företräda konstområdet. Sakkunniggruppen bestod av en representant per konstområde i enlighet med förordningen som reglerar kulturplanearbetet (2010:2012). Generella synpunkter har beaktats och specifika inspel som berört specifika konstområden och utvecklingsinsatser har förmedlats vidare till de regionala kulturverksamheterna.