Läsfrämjandelyftet

Kulturrådet genomför 2021–2023 en satsning på ett läsfrämjandelyft för personal på de kommunala folkbiblioteken. Läsfrämjandelyftet ska bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning.

Läsfrämjandelyftets långsiktiga mål är att bidra till att skapa en likvärdig och hållbar infrastruktur för folkbibliotekens kompetensutveckling, med fokus på läsfrämjande och litteraturförmedling, för att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Satsningen syftar till att: 
1. Stärka biblioteksmedarbetarna i deras profession och i rollen som läsfrämjare. 
2. Stärka bibliotekens chefer och medarbetare i att arbeta strategiskt med det läsfrämjande uppdraget.

Målgrupper

Läsfrämjandelyftet vänder sig till medarbetare och chefer på landets folkbibliotek. De kompetenshöjande insatser som görs inom läsfrämjandelyftet har till syfte att stärka kompetenser inom läsfrämjande och litteraturförmedling för arbete med barn och unga. I gruppen barn och unga ingår barn och unga med funktionsnedsättning, barn och unga som tillhör en nationell minoritet och barn och unga som talar flera språk.

Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

Läsfrämjandelyftet i Västerbotten

Biblioteken i Västerbotten har fått möjlighet att svara på en enkät om sitt läsfrämjande arbete. En sammanställning hittar du längre ner på sidan.