Regional biblioteksverksamhet

Regional biblioteksverksamhet ska enligt Bibliotekslagen (2013:801) främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Vi arbetar i nära samarbete med bibliotek i Västerbotten och verkar också i nationella och internationella sammanhang och nätverk.

I arbetet med regional biblioteksverksamhet värnar vi de mänskliga rättigheterna och det demokratiska samtalet, i synnerhet barns och ungas rätt till bibliotek, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet, rättigheter för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, rättigheter för de nationella minoriteterna, interkulturellt arbete samt internationalisering.

Den Regionala biblioteksplanen för Västerbotten innehåller särskilt prioriterade insatsområden för vår verksamhet under 2016-2019.

Västerbottens många språk

Kunskap om andra människors kulturer är viktig för bibliotekspersonal att ha, för att ge bästa möjliga service. Vidare behöver biblioteken har god kvalitet på och hög tillgänglighet av medier på de språk och i de format som efterfrågas.

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för

 • Att tillhandahålla insatser för stöd till bibliotekens arbete med media, mångfald och många språk.
 • Att tillhandahålla kompetensutveckling om media på andra språk än svenska.
 • Att utveckla metoder för hur biblioteken kan fungera som en mötesplats för människor från olika kulturer.
 • Att lyfta teckenspråket så att kunskapen om språket och medvetenheten om dess betydelse ökar.

 

Biblioteket i samhället

Det allmänna biblioteksväsendet ska enligt bibliotekslagens ändamålsparagraf “verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.” Vidare ska biblioteksverksamheten främja ”intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för

 • Att biblioteken når nya användargrupper.
 • Att kommunledning och andra beslutsfattare får en ökad kunskap och medvetenhet om bibliotekens betydelse ur ett samhällsperspektiv.
 • Att fördjupa samverkan med länets två landstingsägda folkhögskolebibliotek.
 • Att sjukhusbibliotekens kulturverksamhet är en del av regionens folkhälsoarbete.

 

Digital delaktighet och kompetens

Digital delaktighet och kompetens är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Digitaliseringen av samhället berör alla som lever i det. Biblioteken, som arena för fri tillgång till information, kunskap och kultur för alla utifrån den enskildes behov, har att förhålla sig till och verka utifrån det digitaliserade samhällets möjligheter. Deras roll för att inkludera och bidra till ökad digital delaktighet och kompetens är ytterst betydelsefull.

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för

 • Att bidra till att skapa hållbara strukturer för samverkan kring digital delaktighet och kompetens mellan bibliotek och andra aktörer.
 • Att synliggöra bibliotekens roll för ett digitalt delaktigt och kompetent län.
 • Att bidra till att bibliotekspersonalens kompetens kring informationsteknik samt medie- och informationskunnighet ökar.
 • Att skapa förutsättningar för biblioteksverksamheter i länet att ta tillvara den digitala utvecklingens möjligheter i sin verksamhet.

 

Regionbibliotek Västerbotten har också ett läs- och litteraturfrämjande uppdrag.