Utbildningsdag om att arbeta med personer utsatta för sexuellt våld

Varmt välkommen till en heldag med kompetensutveckling för dig som i ditt arbete möter personer som är utsatta för sexuellt våld. Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som har grundläggande kunskap och erfarenhet av att möta våldsutsatta och som har behov av ökad kompetens kring trauma och bemötande. Utbildare är Lena Wännman och Åsa Söderberg.

Datum: 31 mars
Tid: 10.00-16.00
Plats: Ansia, Lycksele

Syfte med utbildningen

Utbildningen ger ökad kunskap om hur vi kan arbeta med traumatisering och andra konsekvenser av sexuellt våld. Utbildningsdagen utgår från mötet med personer med erfarenheter av våld i partnerrelation, barndomserfarenheter av sexuella övergrepp och erfarenhet av sex mot ersättning. Självomhändertagande i mötet med utsatta kommer också att vara ett tema. Utbildningen syftar till att erbjuda praktiska verktyg i bemötandet och arbetet med sexuellt utsatta där teori varvas med praktiska moment. Traumamedvetet förhållningssätt och relationen som verktyg är en röd tråd genom dagen.

Utbildningens innehåll

  • PTSD – Vad är det? Hur tar det sig uttryck? Hur kan en initial bedömning av detta göras?
  • Hur kan tydlig information om PTSD-reaktioner hjälpa den drabbade kopplat till inre och yttre stabilisering?
  • Andra konsekvenser av sexuell våldsutsatthet
  • Att förstå sig själv utifrån sin historia
  • Hur samtalar vi om sexuellt våld med personer som upplevt detta utan att re-traumatisera?
  • Vad innebär toleransfönstret?
  • Hur kan vi stabilisera personer som får påslag av PTSD under exempelvis samtal, förhör eller möten med myndigheter?
  • Hur kan vi hjälpa personer att hantera känslor av skam, skuld och upplevelse av eget ansvar för våldet?
  • Hur hanterar vi att inte själva bli sekundärtraumatiserade av det vi får ta del av i mötet med stödsökande?

Föreläsare

Lena Wännman och Åsa Söderberg är båda leg psykologer och leg psykoterapeuter med en sammanlagd 35-årig erfarenhet av arbete med sexuellt våldsutsatta.

De har arbetat med bedömning och behandling både individuellt och i grupp vid en specialiserad mottagning inom psykiatrin i Umeå. Målgrupper har varit vuxna med erfarenhet av sexuella övergrepp i såväl barndom som vuxen ålder, våldtäkt och våld i partnerrelation.

Lena och Åsa arbetar idag inom egen privat verksamhet med psykoterapi, handledning och utbildning.

Praktisk information 

Utbildningsdagen genomförs på Ansia camping, Sommarvägen 1, Lycksele.

Utbildningen är kostnadsfri och har begränsat antal platser. Vid stort intresse kommer Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten att fördela platserna, detta gör vi bland annat uför att så många verksamheter som möjligt ska få ta del av utbildningen. Vi eftersträvar också en geografisk fördelning av platserna. Om du får en plats vid utbildningen så kommer du att få en bekräftelse på detta två veckor innan. Du har alltså ingen plats förrän du har fått en bekräftelse.

Innan utbildningen ska du ha genomfört webbkurs om våld

Anmälan via anmälningslänk i högerspalten, sista anmälningsdag är 10 mars. 

Vid frågor kontakta:

Maria Stefansson, Hälsoutvecklare Våld i nära relation, Region Västerbotten maria.stefansson@regionvasterbotten.se

Sara Moberg, Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Västerbotten sara.moberg@lansstyrelsen.se