Sara Qvarlander

Sara Qvarlander

Jag är anställd som förste forskningsingenjör vid Institutionen för Strålningsvetenskaper på UMU, och bedriver forskning på MT-FoU inom Umeå Hydrocephalus Research Group. Främst arbetar jag med modellering och analys av trycket i hjärnan (intrakraniellt tryck) och flödesdynamik i vätskesystemet som omger hjärna och ryggmärg (cerebrospinalvätskesystemet). Min forskning handlar bland annat om att utveckla och validera protokoll och analysmetoder för lumbala infusionsmätningar, som utförs på Neurologiska avdelningen på NUS. Just nu är jag projektledare för en Nordisk multicenterstudie där vi undersöker om denna typ av undersökning kan användas för att individanpassa behandlingen av så kallad Normaltryckshydrocefalus.

Jag är också aktiv inom MedTech4Health, ett nationellt strategiskt innovationsprogram, finansierat av VINNOVA, där MT-FoU i egenskap av aktör inom Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik (CMTF) representerar en programmets regionala noder.

I grunden är jag civilingenjör i Teknisk Fysik från (KTH, 2008). Jag disputerade sedan vid institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå Universitet (Tek. Dr. 2013). Min avhandling handlade om analys av pulsationer i det intrakraniella trycket, framförallt med fokus på sjukdomen Normaltryckshydrocefalus. Jag har också genomfört ett postdok-projekt om en experimentell metod för att påverka pulsationerna i hjärnan, vid Cleveland Clinic, USA (2014). Mina publikationer kan hittas på min hemsida på Umeå Universitet (länkad nedan).

Kontakt
Telefon: 090-785 41 52
E-post: sara.qvarlander@radfys.umu.se
Hemsida på Umeå universitet