Workshop B Utveckla behoven

Här hittar du instruktioner och material för workshop B.

Tidsåtgång: Cirka 90–120 minuter.
Mål: Utforska vad visionen innebär operativt, konkretisera och ta fram idéer.

Förberedelser

  • Läs igenom instruktionerna så att du vet tydligt vad som ska göras.
  • Sätt ett ungefärligt tidsschema för hur länge varje del får ta, så att ni hinner igenom agendan inom er mötestid.
  • Se till att en eller flera (vid gruppindelning) sekreterare är redo att föra anteckningar.

Material

Kontakta: thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se för tillgång till vägledningen och arbetsmaterialet.

Körschema (förslag)

1. Repetera filmen

Visa visionsfilmen igen, även om deltagarna redan har sett den så kommer det vara olika länge sedan.

(Om flera deltagare inte har sett den och är allmänt icke-bekanta med visionsarbetet, passar kanske Workshop A bättre.)

2. Diskussion princip 1–4

Nedan upplägg repeterar ni för var och en av de fyra principerna. Anpassa tiden för diskussion av varje princip utifrån total tillgänglig tid så att ni hinner alla.

När ni sett filmen jobbar ni med en princip åt gången för att fokusera diskussionen.

Börja med att inför diskussionen av en princip repetera vad den handlade om, med hjälp av presentationsmaterialet som finns att hämta här ovan. Presentationsmaterialet har extra information som fördjupar och bygger ut varje princip, t.ex. citat från vår insiktsstudie och beskrivningar av principen från rapporten. Detta extramaterial förklaras i “Presentatörens anteckningar” i presentationen.

Repetera och visa varje nyckelprincip separat:

1. Arbeta proaktivt med invånarnas hälsa 

 

2. Öka tillgängligheten och åtkomsten

 

3. Möjliggör personliga relationer 

 

4. Ta ett helhetsgrepp om invånarens vård

 

När du förklarat en nyckelprincip, be först varje deltagare individuellt att fundera och skriva ned idéer på hur verksamheten behöver utvecklas eller förändras för att arbeta mer utifrån den givna principen. Ni kan använda prompten nedan för att leda tankarna rätt:

“För att vi ska kunna leverera detta krävs att...”

Här kan deltagarna notera både stora och små saker, konkreta och abstrakta. Be dem tänka utifrån sitt eget perspektiv och sin kunskap. Har deltagarna svårt att komma igång, kan du ge några exempel.

När alla fått chansen att fundera och skriva av sig lite, lyft till diskussion i helgrupp där du eller en sekreterare samlar in och dokumenterar de poänger som kommit fram.

Är ni fler än sju i gruppen? Dela i redovisningsdelen upp er i smågrupper så att fler har chans att komma till tals och ha istället en sekreterare per grupp.

Förslag: Ta hjälp av SKR:s sju frågor till vårdgivaren för att fånga upp arbetet med patientkontrakt

  1. Vet ni om era patienter känner att de kan ha fokus på att leva livet och litar på att de lätt får hjälp från er när de behöver det?
  2. Har ni en överenskommelse med patienterna som utgår från vad som är viktigt för dem, där de vet vad de ska göra för att må bra, vad de ska göra om de blir sjuka och vad ni i vården ska göra?
  3. Har patienterna enkla sätt att ta kontakt med er?
  4. Erbjuder ni patienterna en fast vårdkontakt (vid behov)?
  5. Vet patienterna alltid sitt nästa steg?
  6. Har ni och patienten tillsammans kommit överens om tiden för nästa kontakt?
  7. Har era patienter en överblick av sina olika planer i vården och får hjälp med samordning vid behov?