E-hälsa

Delprojektet E-hälsa inriktar sig på insatser för att höja kvaliteten och effektiviteten inom hälsa, vård och omsorg med digital teknik för att öka invånarnas delaktighet och medverkan i den egna vården med bibehållen integritet och säkerhet.

Den digitala utvecklingen hos kommun och landsting inom vårdområdet behöver samordnas och vi kommer därför att arbeta både på nationell och regional nivå för att samordna kompetensen hos projektdeltagarna och sprida information och kunskap.

Delprojektet kommer under 2018 att utifrån nuläge stötta fortsatt implementering av digitala arbetssätt och välfärdsteknik med erfarenheter från Projekt Connect. Det projektet lett av Nordens Välfärdscenter resulterade i en praktisk verktygslåda, i form av en handbok, som ska främja välfärdsteknikens framsteg och höja den allmänna kunskapsnivån på området” läs mer HÄR

Västerbotten och nuvarande utmaningar inom äldreomsorgen

Region Västerbotten genomförde en kartläggning som resulterade i en rapport 2015 ”40 000 nya medarbetare behövs till 2025”. Denna rapport täckte alla yrkesområden där vård och omsorgsbranschen blev specifikt identifierad med stora  kompetensförsörjnings¬behov relaterat till pensionsavgångar i Västerbotten. Det är en stor brist på kompetens inom äldreomsorgen där över 5000 personer kommer inom en 8- 10 års period att gå i pension.  Västerbottens län har en åldrande befolkning där endast Umeå kommun ligger under rikssnittet andel 65+ i Västerbotten och enligt undersökningar från socialstyrelsen har vi inom äldreomsorgen i snitt ca 60 % med formell kompetens som ska sköta omvårdnad om en allt större andel äldre medborgare med komplexa behov. Vi har mindre särskilda boendeenheter varpå vi bor allt längre i eget boende med behov av vård och omsorg där kommun och landstingsdatabas (Kolada) visar på en neddragning av ca 27 % boendeplatser i länet under en 10 års period. I Västerbotten finns ca 259 000 invånare och antalet demenssjuka beräknas till cirka 4500 personer. Varje år insjuknar cirka 700 personer i länet. Kostnaderna för vården av personer med demens beräknas till c:a 2 miljarder kronor/år. Av dessa kostnader ligger ungefär 85 % på kommunerna.

Vi står därmed inför en utmanande tid med minskade resurser både personella och ekonomiska vilket gör att digitaliseringens möjligheter bör tas tillvara. Under konferensen  LEDA i teknisk förändring, okt 2017 berättar analytiker Roger Molin SKL, sin syn på vad som bör göras inom kommande år och varför det är nödvändigt om vi ska upprätthålla nivåer som vi idag har.

 

Enkla begreppsförklaringar i området

E-Hälsa
”Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.”  (e-hälsomyndigheten)

E-Tjänst
Är tjänster som hanteras digitalt, vissa tjänster kräver säker inloggning med ex bankID för inloggning på mina vårdkontakter, apoteket etc.

Digitala trygghetstjänster
Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet för en person som har funktionsnedsättning.

E-Hemtjänst
Hemtjänst där man erbjuder digitala lösningar som komplement till ordinarie hemtjänst. Det kan vara digitala tillsynsbesök genom kamera, trygghetslarm, GPS larm, läkemedelsrobot etc.

Välfärdsteknik
Välfärdsteknik är digital teknik som gör att en person som löper risk att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.