E-lärande

E-lärande inom Digitala Västerbotten handlar om att kartlägga och upprätta digitala lärandemiljöer som inte är beroende av distans eller geografisk placering. Projektet ska arbeta för samverkan över kommungränserna och bidra till effektivisering och ökad kvalitet. Målet är att vara en del i att skapa en likvärdig utbildning för alla, oavsett bakgrund och var i länet man bor, genom att bidra till öppna och tillgängliga e-lärandetjänster.

Vi tror på att skapa flera arenor för erfarenhetsutbyte och samverkan i regionen – och för att detta ska ske krävs en regional samordning. Personer som idag arbetar med e-lärande i landsting, kommun, region och universitet behöver träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och hitta synergieffekter. Ansvariga för kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom respektive organisation behöver träffas för att se vilka gemensamma behov och arbetssätt man kan samverka kring.

Dessa två grupper, E-lärandeansvariga och kompetensutvecklingsansvariga, behöver också mötas för att dels få kunskap om vilka möjligheter och resurser som finns idag och för att kunna avgöra hur man tillsammans kan producera e-lärande i tillgängliga lärandemiljöer på ett sätt som ökar kvalitén och effektiviteten.

Under hösten 2016 gjordes en kartläggning som inte är heltäckande, men som ändå ger en bild av hur e-lärande används inom de deltagande organisationerna. E-lärande är inte ekvivalent med lärplattform, men i praktiken är det detta verktyg som används mest inom utbildning för att administrara och driva kurser via internet. Oberoende av tid och rum kan den lärande ta del av material och interagera i form av inlämningar, diskussioner och självvärdering.

Projektets målsättning är bland annat att e-lärande ska bedrivas på ett effektivt och tillgängligt sätt möjliggöra en likvärdig utbildning. Detta innebär att också befintlig personal ska kunna utveckla sin kompetens oberoende av tid och rum.

Mål

  • I Västerbotten används distansöverbryggande teknik för att möjliggöra en likvärdig utbildning oberoende av var i länet man bor eller vilken bakgrund man har
  • I Västerbotten används e-lärande på ett sätt som ökar kvalitén, effektiviteten och tillgängligheten
  • I Västerbotten produceras e-lärande i öppna och tillgängliga lärandemiljöer
  • Projektet ska leverera en kartläggning av e-lärande och förslag till strategi och gemensamma lösningar för de deltagande organisationerna