E-tjänster

En e-tjänst är en service eller lösning som förmedlas via ett elektroniskt gränssnitt för att tillgodose ett kundbehov. Väl fungerande E-tjänster ger stora möjligheter att effektivisera hanteringen av olika ärenden både för kommuninvånare och verksamhet. Ett exempel är skattemyndighetens digitala deklaration och flyttanmälan.

Syftet med delprojektet E-tjänster är att utveckla förutsättningar för att skapa fler e-tjänster i länet. Delprojektet består i huvudsak av tre olika delar:

  • Kartlägga och ta fram en gemensam regional strategi för hur man kan utveckla e-tjänster utifrån företag och invånares behov.
    För att skapa e-tjänster som är till nytta för samhället är det viktigt att i ett tidigt skede involvera invånare och företag i arbetet. I detta delprojekt vill vi hitta arbetsätt och metoder för att få verksamhetsutveckling och digitalisering att sitta ihop. Hur kan vi ta in åsikter från invånare, utveckla vår verksamhet och skapa bra e-tjänster som är till verklig nytta för de vi finns till för och samtidigt effektivisera vår verksamhet?
  • Utreda och om möjligt upphandla och införa en regional e-tjänsteplattform.
    Förutsättningarna för digitalisering varierar mellan kommunerna i vår region. En regional e-tjänsteplattform skulle möjliggöra för alla länets kommuner att tillsammans utveckla fler e-tjänster och skapa möjlighet för länets invånare att ta del av en effektiv service oavsett kommun.
  • Ta fram en modell och struktur för att gemensamt kunna förvalta och driva e-tjänsteutvecklingen i regionen.
    Både ett framtida arbetssätt och en framtida e-tjänsteplattform måste förvaltas och utvecklas även efter projektets avslut. Därför är det viktigt att inom ramen för projektet också säkerställa att framtida nyttor av ovan nämnda satsningar över tid kan realiseras.