Kartläggning av digital mognad i landsbygdsföretag i Västerbotten (KADIL)

På Västerbottens landsbygd finns ett stort antal mikro- och småföretag där den digitala mognaden behöver stärkas. En ökad medvetenhet om digitaliseringens konsekvenser och möjligheter är en förutsättning för att dessa företag ska kunna utveckla sin verksamhet och klara den gröna omställningen.

Projektgruppen står vid en väg ute i ett öppet landskap
Projektet KADIL leds av Gert-Olof Boström Handelshögskolan vid Umeå universitet, Torbjörn Edvall, Almi, Lena Bieblad och Bengt Strömgren, Region Västerbotten.
Foto: Bengt Strömgren

Syftet med projektet KADIL är att kartlägga regionens landsbygdsföretagares digitala mognad och undersöka bakomliggande behov för att kunna undanröja tillväxthinder och skapa möjligheter till utveckling av nya jobb. Genom ökad kunskap om landsbygdsföretagarnas digitala kompetens, och hur den påverkar tillväxten, kan projektets aktörer i nästa skede, erbjuda rätt insatser på rätt ställen.

Mål

Projektets mål på kort sikt är att kartlägga den digitala mognaden i minst 150 av Västerbottens mikro- och små landsbygdsföretag, genom en bred enkätundersökning som kompletteras med djupintervjuer med 15 av de deltagande företagen. För att stärka samverkan och skapa förutsättningar för att erbjuda relevanta framtida åtgärder, kommer även workshops att genomföras med näringslivsfunktioner i Västerbottens 15 kommuner.

En bild av attityden

Vidare är målsättningen att skapa en tydlig bild av attityden till digitala lösningar, eftersom attityden styr viljan att utveckla verksamheten genom digitalisering, samt att identifiera vilka företag som främst har behov av ett riktat åtgärdspaket framgent.

För ökad lönsamhet

Det långsiktiga målet är att utifrån kunskapen, genomföra insatser för att öka den digitala mognaden i länets mikro- och småföretag och därigenom skapa förutsättningar för att de ska få ökad konkurrenskraft, lönsamhet, effektivare arbetsprocesser och nå nya och större marknader.

Målgrupp

Mikro- och småföretag på Västerbottens landsbygd.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Region Västerbotten, Almi Nord och Handelshögskolan vid Umeå universitet. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och pågår till juni 2023.

 

För mer information

Lena Bieblad
Digitalisering och innovationsledning, Region Västerbotten
070-26 05 771
lena.bieblad@regionvasterbotten.se

 

Bengt Strömgren
Strategisk innovationsledning, Region Västerbotten
072-525 9509
bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

 

Loggor för Kandilprojektet