NYHETER 2024-04-17

Lärande stärker länskommunernas digitaliseringsledning

En ökad demografisk utmaning och en snabb digitaliseringsutveckling i samhället ställer höga krav på omställningsförmåga hos offentlig sektor. Utbildningen Digital kompetens för chefer och ledare gavs 2023 för att bidra till att Västerbottens kommuner ökar sina chanser att ta en aktiv roll i den omställningen. Våren 2025 kommer en ny chans att delta. 

Sitter i digitalt möte

Som ett stöd för att stärka grundförutsättningarna för digitalisering i Västerbottens kommuner, och mer specifikt förändringsledningsförmåga, gavs utbildningen ”Digital kompetens för chefer och ledare” hösten 2023 med goda resultat. Det heldigitala lärandekonceptet utvecklades 2022 inom projektet DIGILEJ. Då deltog omkring 250 chefer och ledare från Region Västerbotten samt Piteå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommunkoncerner. Utbildningen anpassades och utvecklades i projektet Digitala Västerbotten 2023 till att passas för både fler och mindre kommuner och för att fortsatt kunna användas som stödinsats för att stärka ledningsförmågan för omställning i länets kommuner. Projektutvärderingarna visade att detta lärande också bidragit till önskade effekter.  

Erfarenheter från Nordmalings och Vännäs kommuner 

Maria Syd, kanslichef på Nordmalings kommun, och Marielle Jonsson, handläggare på Vännäs kommun, deltog i utbildningen Digital kompetens för chefer hösten 2023. De var också kontaktpersoner för övriga deltagare från sin hemkommun. Här berättar de om vad utbildningen har gett hittills, och om planer för framtiden. 

Från Nordmalings kommun deltog fem personer. Ingen av dem har digitalisering eller IT som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Som sammankallande i kommunens digitaliseringsgrupp är det en del av Maria Syds uppdrag. Hon berättar att sammansättningen av deltagare i utbildningen var positiv. 

 – Eftersom vi som deltog har våra hemvist i olika delar av organisationen så har den breda representationen bidragit till att vi har fått en gemensam kunskapsgrund. Dessutom tror jag det är viktigt att (fortfarande) göra den mentala förflyttningen att verksamhetsutveckling genom digitalisering inte är en IT-fråga. 

Deltagarna från Vännäs kommun var stora delar av kommunens ledningsgrupp och delar av digitaliseringsgruppen.Även den sammansättningen var lyckad, säger Marielle Jonsson. 

– Fördelen med en blandad grupp från både ledningen och digitaliseringsgruppen har varit att vi fått samma grundförståelse för digitalisering och förändringsledning. Eftersom många i vår kommun jobbar nära varandra men samtidigt med väldigt olika verksamhetsområden är det en stor fördel att åtminstone ha en gemensam syn på de grundläggande förutsättningarna för digitalisering. Det gör det lättare att diskutera förändringsarbeten med varandra men ger också förutsättningar för handläggare och verksamhetsutvecklare att bättre kunna stötta ledningen i deras beslut. 

Interna grupper gav nya perspektiv 

Både i Nordmaling och Vännäs såg deltagarna till att träffas i sina grupper för att få ut det mesta av utbildningen. 

– Vi träffades inför varje workshoptillfälle och hade då arbetat oss igenom det material som skulle användas vid kommande workshop och kunde tillsammans diskutera underlaget. Det gav motivation att förbereda sig inför workshoptillfällena men det bidrog kanske framförallt till dialog om hur vi skulle vilja förändra och utveckla våra verksamheter. Det gjorde inget att diskussionen ibland lämnade det specifika underlaget, för innehållet var ändå förändring med digitala förtecken, berättar Maria Syd. 

– Mellan utbildningstillfällena träffades de av oss som hade möjlighet för att göra diskussionsfrågorna. Alla som deltog i diskussionerna mellan workshoparna arbetar med väldigt olika saker utöver digitalisering, vilket gjorde att vi hade flera olika perspektiv och utgångspunkter i våra samtal. Jag tycker att det gjorde det lättare att ta till sig av utbildningen eftersom vi kunde diskutera det på ett annat sätt än om vi hade suttit ensamma. Frågeställningar som vi på egen hand inte kunde svara på kunde vi ibland hitta svar på efter att ha diskuterat fram och tillbaka med varandra. Ibland kom det även fram intressanta tankar utanför reflektionsfrågorna som vi inte hade diskuterat om vi inte hade träffats i dessa sammanhang, säger Marielle Jonsson. 

Utbildningen skapade förutsättningar 

Maria Syd och Marielle Jonsson är överens om att utbildningen har skapat förutsättningar för vidare utveckling av digitalt förändringsarbete och transformation, med närmare kontakter och bredare perspektiv, men tycker att det är för tidigt att dra några stora slutsatser eller prata om konkreta resultat. 

– Det är svårt att säga i och med att utvecklingsarbetet även kopplas tätt ihop med digitaliseringsgruppen. I den konstellationen har vi haft e-tjänster som fokusområde de senaste månaderna, och vi kommer snart att diskutera upplägget för kommunens kommunikation och informationshantering. Men utbildningsinsatsen har medfört en något tryggare grund att stå på i vårt vidare arbete, konstaterar Maria Syd. 

– Flera av våra deltagare har tyckt att delen med de olika faserna mobilisering, koordination och acceleration har varit särskilt intressant. Att bli medveten om var vi ligger till inom de olika delområdena och vad vi ska sikta på framåt för att få ut den fulla effekten av vårt arbete har varit väldigt intressant. Vi har även reflekterat över att det varit givande att få samspråka med andra kommuner i en blandning av professioner och roller. Flera personer har uttryckt att utbildningen varit en källa för inspiration, aha-upplevelser, kunskap och material som sedan kan användas för att inspirera och motivera andra ledare och medarbetare i organisationen, berättar Marielle Jonsson. 

Vad är nästa steg i den digitala utvecklingen för Nordmalings kommun? 

– Oj, det är mycket och diversifierat. Men som kanslichef så måste jag ju erkänna att tankar om E-arkiv upptar en hel del av mina tankar. Jag ser dock väldigt mycket fram emot Region Västerbottens projekt DVIS och möjligheten att driva utveckling tillsammans med andra kommuner, berättar Maria Syd. 

Vad är nästa steg i den digitala utvecklingen för Vännäs kommun? 

– Tanken är att vi ska se över hur vi strukturerar vårt digitaliseringsarbete i kommunen. Det arbetssätt vi har jobbat med hittills har fungerat bra för att starta upp och driva digital utveckling i ett inledande skede. Nu när vi kommit längre behöver vi hitta nya sätt att organisera oss för att kunna fortsätta utvecklas på ett sätt som fungerar och är givande framåt. Vi håller även på att ta fram en digitaliseringsstrategi som vi kommer att kunna använda som utgångspunkt när vi planerar framtida utvecklingsarbeten, berättar Marielle Jonsson. 

Ny utbildning 2025 
Erfarenheterna av ledarutbildningen inom Digitala Västerbotten 2023 kommer att tas till vara och användas i projektet DVIS, Digitala Västerbotten i Samverkan. Där kommer utbildningen att erbjudas på nytt till chefer och ledare i de aktuella kommunerna under våren 2025 under namnet Att leda digital omställning. Projektet kommer även att arrangera nätverksaktiviteter med fokus på omställningsförmåga till personer som arbetar med ledarutveckling, digitalisering/verksamhetsutveckling och styrningsfrågor (exempelvis kanslichefer). Syftet är att hjälpa fler stödfunktioner att se sin viktiga roll i att bygga förmågor för digital omställning, och att skapa fler kontaktytor mellan kommunerna för utbyten av kunskap och insikter. 

Fakta om projekten 

Projektet Digitala Västerbotten 2023 hade syftet att i samverkan lyfta kompetens, samordna resurser och styrning för de grundläggande förutsättningarna inom informationssäkerhet, IT-arkitektur och förändringsledning i Västerbottens kommuner samt Örnsköldsviks kommun. Huvudfinansiering av projektet kom från regionala utvecklingsmedel samt medfinansiering från deltagande kommuner. 

Läs mer om Digitala Västerbotten 2023 

Projektet DIGILEJ initierades under covid-pandemin, då ett omedelbart behov av nya och utökade digitala lösningar uppstod. Målet var att höja den digitala kompetensen hos ledare och chefer, så att de bättre kunde leda digital förändring. I projektet medverkade Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsviks kommuner samt Region Västerbotten. Huvudfinansiär var ESF, Europeiska socialfonden samt medfinansiering från deltagande kommuner. 

Läs mer om DIGILEJ 

Det fleråriga projektet DVIS, Digitala Västerbotten i Samverkan, är ett brett paraplyprojekt för och med Västerbottens kommuner samt Örnsköldsviks kommun. DVIS mål är att höja kommunernas kompetens, förmåga och kapacitet till digitalisering genom samverkan och samhandling med fokus på ledningsförmåga samt grundläggande förutsättningar inom IT-arkitektur och informationssäkerhet. Huvudfinansiering sker via Tillväxtverket och regionala utvecklingsmedel samt medfinansiering från deltagande kommuner. 

Läs mer om Digitala Västerbotten i samverkan (DVIS) 

 

Tillbaka till nyhetslistan