Robust och tillförlitligt nät avgörande för Västerbottens framtid

Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering har lämnat sin slutrapport till Bredbandsforums styrgrupp och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Enligt arbetsgruppen behövs nya nätverk, stödfunktioner och uppdrag på robusthetsområdet för att främja införandet av digitala tjänster.

Modern arbetsplats
Foto: Jonas Westling

 

Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering föreslår i en ny rapport åtgärder för en ökad robusthet och tillförlitlighet i bredbandsinfrastrukturen. I slutrapporten kartläggs den kedja av olika typer av bredbandsinfrastruktur, aktörer och lösningar som måste samspela för att säkerställa en god robusthet och tillförlitlighet. Arbetsgruppens slutsats är att det finns brister, och att vi ännu inte är redo att möta de krav som morgondagens digitala tjänster kommer att ställa. Det finns otydligheter kring roller och mandat, vem som har ansvar för vad och hur avtal bör utformas. Det finns också ett mycket stort antal nätägare i Sverige med varierande förutsättningar att garantera en tillförlitlig bredbandsanslutning.

- Vikten av regionalt ledarskap känns påtaglig, säger Eva-Marie Marklund, bredbandskoordinator vid Region Västerbotten. Det handlar om regionalt nät och regional utveckling med samverkan kring digitalisering i regionen. Ett exempel är AC-Net som skapar kontroll och likvärdig kommunikation till alla, att kräva samordning och kvalitet och stödja andra som nätägare och tjänsteleverantörer i att skapa robusta tjänster.

Arbetsgruppen lämnar i slutrapporten flera förslag som syftar till att stödja de aktörer som ska möta dessa utmaningar, och vissa aktiviteter har redan initierats. Nya nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte behövs, och bland annat kommer SKL nu att etablera ett beställarnätverk för kommuner och regioner. Den nationella nivån kan också ta ett större ansvar, och arbetsgruppen föreslår ett nationellt samverkansforum för infrastruktur för välfärdens digitalisering. Det är viktigt att myndigheter får nya uppdrag som syftar till att förtydliga roller och ansvar på området, och genomföra övningar som kan ge stöd och vägledning. Arbetsgruppen har även kartlagt hur robusthetsfrågor kan hanteras av Sveriges fiberföreningar, ett arbete som kommer tas vidare av Byanätsforum.

- Sveriges bredbandsnät måste vara robusta och tillförlitliga om användningen av digitala tjänster ska ta fart på allvar,säger arbetsgruppens ordförande Dan Sjöblom. Om inte beställare och användare kan lita på infrastrukturen kommer det att hämma digitaliseringen. Möjligheten att ta del av digitala tjänster ska inte heller bero på vem som äger och driver nätet där man bor. Alla aktörer kommer vara viktiga i det fortsatta arbetet för en infrastruktur som kan bära framtidens tjänster.

Klicka här för att ta del av hela slutrapporten.

För mer information:

Eva-Marie Marklund

070-585 05 76, eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se