Energi

Energi används överallt, i stort och smått. För att värma väldiga industriprocesser och små stugor, kyla kontor och filmjölk, transportera människor och timmer, driva maskiner i jordbruk och i köket. När energin är billig och finns i överskott tänker vi inte alltid på hur den används. Men när priset varierar och vi av olika skäl inte har tillgång till energi i överskott, eller behöver tänka på energianvändningens konsekvenser för närmiljö och klimat, behöver vi ifrågasätta om all energianvändning är nödvändig och verkligen sker på smartaste sätt. Har vi restenergi som skulle kunna göra nytta om den återanvändes? Det som en verksamhet vill kyla bort, kan vara lagom varmt för att värma något annat. Det är här, på användarsidan, vi behöver börja att fundera över energisystemet. Vilken energi behövs var, och hur kan energin användas på effektivast och smartast sätt?

Västerbottens tillgångar ger en möjlighet att vara föregångare i omställningen till en minskad påverkan på klimat och miljö. I länet finns naturresurser, förnybara energikällor, forskning, kunskap, ett drivet näringsliv, civilsamhälle och invånare vilket ger Västerbotten en fördel i att utveckla beredskap för klimatförändringarna. Det ger även möjlighet att ställa om till ett cirkulärt samhälle med minskade klimatutsläpp och bevarande av biologisk mångfald.

Det finns flera stora utmaningar och möjligheter med energisystemet i Västerbotten. Inte minst är begränsningen i överföringskapacitet för el en central fråga på såväl lokal, regional och nationell nivå. För att stötta omställningen av industrin och samhället i stort, samt lokal utveckling, behöver kapacitetsfrågan arbetas med från tre nivåer: smart styrning av användning samt sektorskoppling, förstärkt elnätskapacitet och ökad elproduktion på rätt platser. De största energirelaterade klimatgas-utsläppen i Västerbotten kommer från transportsektorn. Även denna utmaning kräver fokus på tre nivåer: effektivisera användningen genom till exempel ruttplanering, utbyggnad av infrastruktur exempelvis för laddning av elfordon och produktion av icke-fossila bränslen. För båda dessa utmaningar är det viktigt att arbeta parallellt med effektiv användning, distribution och produktion. Ofta är det just i användarledet som de mest kostnadseffektiva insatserna går att finna. Regionala utvecklingsnämndens arbete inom energiområdet vägleds av Energiagendan som är en konkretisering av den Regionala utvecklingsstrategin inom energiområdet och fokuserar på tre strategiska områden: 1 - Smart användning av energi 2 - Stabil distribution av energi 3 – Hållbar produktion med hänsyn till natur och människor