Skog och bioekonomi

Frågorna som rör skog har en viktig roll i det regionala utvecklingsarbetet. Skogen bidrar till ekonomi och sysselsättning och har en viktig roll i klimatarbetet. För rennäringen är skogsbetet en avgörande resurs. Skogen är också viktig för friluftsliv, jakt och bär- och svampplockning och värdefulla skogsmiljöer har en ökande betydelse för besöksnäringen. Region Västerbotten arbetar med att utveckla skogens värden med flera olika verktyg

Skogsprogram Västerbotten

Skogsprogram Västerbotten är en plattform för dialog om skogens roll för ett hållbart samhälle och en växande bioekonomi. Arbetet i Skogsprogram drivs av Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Skogsstyrelsen och syftar till att tillsammans med skogliga aktörer förverkliga ambitionerna i den regionala skogsstrategin. 
Läs mer på programmets egen hemsida. Skogsprogrammet Västerbotten

 

Bioekonomistatistik

Region Västerbotten tar samverkan med övriga svenska regioner fram statistik som beskriver bioekonomins utveckling.
Statistiken finns att ta del av här: Bioekonomi - Regional statistik

 

Påverkansarbete för utveckling av skogens värden

Skogen är viktig för Västerbottens utveckling och region Västerbotten bedriver intressebevakning kring skogliga frågor. Vi engagerar oss  i både den nationella  och i EU:s politik kring skogsfrågor bland annat genom att svara på remisser och föra dialog kring frågorna. Ofta samarbetar de de fyra nordligaste regionerna för att ta fram gemensamma ställningstaganden kring både svensk och europeisk skogspolitik.

Läs mer om norra Sveriges regioners ståndpunkter kring EU:s skogspolitik här: Europaforum norra Sverige

Läs Region Västerbottens remissvar på den nationella skogsutredningen här: Skogsutredningen - remissvar 2021-04-15.pdf

Lena Friborg Strateg Samhällsbyggnad
E-post
lena.friborg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-316 37 22