Regional kollektivtrafikmyndighet

I varje län i Sverige ska det enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:105) finnas en kollektivtrafikmyndighet. Den fattar vissa beslut och utvecklar kollektivtrafiksystemet som helhet. I Västerbotten är det den Regionala Utvecklingsnämnden inom Region Västerbotten som är kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafikmyndigheten är ytterst ansvarig för den allmänna kollektivtrafiken i Västerbotten. I förvaltningen finns tjänstepersoner som arbetar med kollektivtrafik.

Man som tittar ut genom bussfönster. Foto: Jonas Westling.

Kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområden är bland annat: 

  • Att regelbundet ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram, som innehåller mål för kollektivtrafikens utveckling totalt sett. 
  • Beslut om allmän trafikplikt inom länet, behövs för att kunna sluta avtal med kollektivtrafikföretag som får i uppdrag att köra en viss trafik. Kollektivtrafikmyndigheten kan också fatta ett gemensamt beslut tillsammans med andra kollektivtrafikmyndigheter, inom ett gemensamt område. Före beslut om allmän trafikplikt undersöks om någon vill köra motsvarande trafik kommersiellt. Besluten kan överprövas.  
  • Att ta emot anmälan från den som vill bedriva kommersiell kollektivtrafik

Myndigheten har också fler uppgifter. De finns beskrivna i lagar och förordningar. Lag om kollektivtrafik Förordning om kollektivtrafik

En del ansvarsområden har kollektivtrafikmyndigheten överlåtit till bolag: 

  • Länstrafiken i Västerbotten AB har befogenhet att upphandla kollektivtrafikföretag som sedan kör busstrafiken. Länstrafiken har också många fler ansvarsområden, bland annat information om trafiken och gemensam beställningscentral för serviceresor. 
  • Norrtåg AB ägs gemensamt av de fyra nordligaste 
    kollektivtrafikmyndigheterna. Norrtåg AB upphandlar och planerar Norrtågstrafiken. 
     

Även Skellefteå kommun har fått befogenhet att ingå avtal om stadstrafiken. Trafiken utförs av det kommunala bolaget Skellefteå Buss.