Trafikförsörjningsprogrammet

Som kollektivtrafikmyndighet ansvarar regionen för att regelbundet ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram, som innehåller mål för kollektivtrafikens utveckling totalt sett. Regionens fullmäktige antog den 16 juni 2020 ett regionalt trafikförsörjningsprogram för åren 2020-2025. Här nedan kan du läsa programmet och också handlingsplanen som är kopplad till den. Också den regionala utvecklingsstrategin och regionplanen innehåller politiskt beslutade mål som berör kollektivtrafiken.

Två resenärers bagage lastas in av chaufför. Foto: Länstrafiken i Västerbotten AB.

I programmet ska det också finnas:
- Redovisning av behovet av regional kollektivtrafik och vilken kollektivtrafik som finns
- Åtgärder för att skydda miljön
- Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning
- Redovisning av bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer.

Mål för den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten är:  

Mål 1. Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet är 30 % år 2030. Delmål för 2025 är 25 %. 

Mål 2. Andelen fordonskilometer som sker med förnybart drivmedel i upphandlad kollektivtrafik uppgår till 100 % år 2030. Delmål för 2025 är 75 %. 

Mål 3. Tillgången till kollektivtrafik mellan länets kommuncentrum och till och från strategiska knutpunkter i norra Sverige är bibehållen eller utvecklad år 2030 jämfört med 2022.  

Mål 4. Den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för de flesta personer med funktionsnedsättningar år 2030. 

Mål 5. Kollektivtrafikens prissättning gör den attraktiv och tillgänglig för olika grupper.