Regionernas arbete med bioekonomi lyfts som gott exempel i Bryssel

Genom att samla sig till en gemensam röst sprids nu kunskap och erfarenhet om hur bioekonomisektorn i Sveriges regioner kan bli ännu starkare. Både nationellt och i Europa. För att öka effektiviteten och utvecklingstakten för ett fossilfritt Sverige samarbetar tolv regioner inom projektet Bioekonomi – regioner i samverkan. Nu får vi kvitto på att vårt arbete är intressant.

På bild nätverkets medlemmar Foto: Olivia Collin

– EU tycker att vårt sätt att samarbeta är lovvärt och vill att andra länder ska starta liknande initiativ. Därför är vi inbjudna att berätta om detta vid nästa träff för den bioekonomiska panelen i Bryssel 29 november. Fröet till vårt nätverk såddes när den europeiska panelen för bioekonomi startade för två år sedan. Där påtalade representanter från EU vikten av att starta upp nationella och regionala nätverk. Vi har nu gjort det och är stolta över att få visa upp vad vi gör, säger Magnus Matisons, projektledare för Bioekonomi – regioner i samverkan.

Västerbotten och övriga norra Sverige är skogslän och den skogliga bioekonomin är mycket viktig. Här finns resurser både i form av skog och ett väl utvecklat kunnande i hela skogsnäringens värdekedja från skogsbruk och skogsmaskiner till förädling till av trä till papper, sågade trävaror och trähus.
– I norra Sverige finns stor potential att byta ut stor del av de fossila produkterna mot produkter från skogen, som bränslen, högförädlade kemikalier som tidigare gjorts från olja. Ja till och med fiskfoder kan vi ta fram från skogsråvara, säger Lena Friborg, Miljö- och energistrateg vid Region Västerbotten.
Hur kan vi bättre stödja en bioekonomi, dvs en ekonomi där produktionen är mer biobaserad och cirkulär?
Gemensamt för alla regioner är behovet av regionala strategier, t ex kring livsmedelsförsörjning och skog. Här har redan den nationella livsmedelsstrategin stärkts genom samarbete med fler regioner är de som ingår i nätverket. Näst på tur är skogsstrategin. Detta är något som alla regioner i Sverige drar nytta av.
–Vi håller på att ta fram strategier både för att utveckla livsmedelsnäringen och skogsnäringen i Västerbotten och tanken är att strategiarbetet ska bidra till att påskynda utvecklingen. Vi har ett ansvar för kommande generationer att bidra till att förse oss med hållbara produkter från skog och jord, säger Lena Friborg.
Nätverket har nu arbetat fram regionalbioekonomi statistik för samtliga Sveriges regioner. Detta för att regionerna ska få bättre verktyg att stödja och utveckla sin bioekonomi utifrån sina specifika förutsättningar. Målsättningen är att lägga grunden till en ny nationell standard och att kontinuerligt göra jämförbara analyser. Verktyget kommer att lanseras efter årsskiftet och är ett bra exempel på resultat från samarbetet som redan har rönt stor nationell uppmärksamhet och även i Europa.

Fakta om Bioekonomi – regioner i samverkan
Region Västerbotten leder tillsammans med BioFuel Region projektet där 12 av Sveriges regioner samarbetar för att öka effektiviteten av det regionala arbetet med bioekonomisk utveckling. Detta genom att arrangera aktiviteter för att sprida kunskap om bioekonomi och påverka de politiska processer som pågår, både nationellt och i EU. Projektet startade sommaren 2017 och pågår fram till 2020. Det finansieras av regionerna själva och Tillväxtverket med en total budget på 3,6 miljoner kronor.

Tillbaka till nyhetslistan