Regional utvecklingsstrategi

Om RUS - RUS- en regional utvecklingsstrategi. Västerbottens aktuella RUS sträcker sig till och med 2020. Strategin togs fram under 2012-2013. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny RUS för perioden 2020-2040. Processen ska ske i bred samverkan med aktörer inom och utanför länet.

Region Västerbotten har ansvaret att leda arbetet att ta fram en RUS. En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Region Västerbotten samordnar arbetet genom att planera för och genomföra analyser, dialoginsatser, kommunikationsinsatser, dokumentframställning och politisk förankring. Arbetsgruppen leds av Jonas Lundström, chef vid enheten för näringsliv och samhällsplanering vid Region Västerbotten.

RUS 2020+ ska:

  • Visa på en tydlig väg framåt till den region som Västerbotten har potential att vara år 2040.
  • Engagera och inspirera att gemensamt genomföra strategin.
  • Vara uppföljnings- och utvärderingsbar.
  • Tas fram i bred dialog och hög delaktighet i processen.

Vad händer nu?

Under hösten 2019 pågår en intern arbetsprocess med att bearbeta det material som inkommit under de två dialogförfaranden. Bearbetningen av materialet kommer att resultera i ett förslag på ny regional utvecklingsstrategi. Förslaget kommer gå ut på remiss under vintern. Remissförfarandet pågår under vintern och våren 2020. Under den perioden ges du möjlighet att göra ytterligare inspel till vad som slutligen blir Västerbottens regionala utvecklingsstrategi. Förslaget till remiss kommer publiceras på den här hemsidan.

Arbetsprocess

Vår- höst 2018 Analys- och planeringsfas

Insamling av erfarenheter från nuvarande strategiperiod, analyser, rapporter och utvärderingar. Viktiga ingångsvärden är till exempel studien OECD Territorial review: Northern Sparsely Populated Areas och Agenda 2030.

Höst 2018- vår 2019 Dialogfas

Aktörer i Västerbotten samlas kring gemensamma utmaningar och möjligheter baserade på resultatet från analys- och planeringsfasen. Under dialogfasen formar vi gemensamt vägen framåt från de utmaningar och möjligheter som identifierats.  Region Västerbotten håller ett antal tematiska dialogträffar under november-december. För mer info om dialogträffarna, besök www.regionvasterbotten.se/rus.

Höst 2019- vår 2020 Framtagande av dokument och beslutsfas

Strategidokumentet skrivs fram baserat på resultaten från de tidigare faserna. Under hösten 2019 genomförs en remissrunda där politik och aktörer i länet ges möjlighet att lämna in åsikter om förslaget till RUS.  Beslut om RUS fattas av regionfullmäktige under våren 2020.

Vad är min roll i RUS-processen?

RUS:en är länets gemensamma strategi för utveckling. Ni som bjuds in till arbetet är viktiga för att vi gemensamt ska ha bra strategi för regional utveckling.

Hos kommunerna, landstinget och myndigheterna, inom näringslivet och akademin, och inom den idéburna sektorn finns såväl kunskap och erfarenheter som behövs i alla faser av RUS-arbetet.

Vid dialogträffarna bidrar alla deltagande aktörer med sina egna perspektiv och jobbar tillsammans med övriga deltagare för att forma gemensamma prioriteringar och lösningar för länets utveckling.