Regional utvecklingsstrategi

Om RUS - RUS- en regional utvecklingsstrategi. Västerbottens aktuella RUS sträcker sig till och med 2020. Strategin togs fram under 2012-2013. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny RUS för perioden 2020-2040. Processen ska ske i bred samverkan med aktörer inom och utanför länet.

Region Västerbotten har ansvaret att leda arbetet att ta fram en RUS. En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Region Västerbotten samordnar arbetet genom att planera för och genomföra analyser, dialoginsatser, kommunikationsinsatser, dokumentframställning och politisk förankring. Arbetsgruppen leds av Jonas Lundström, chef vid enheten för näringsliv och samhällsplanering vid Region Västerbotten.

RUS 2020+ ska:

  • Visa på en tydlig väg framåt till den region som Västerbotten har potential att vara år 2040.
  • Engagera och inspirera att gemensamt genomföra strategin.
  • Vara uppföljnings- och utvärderingsbar.
  • Tas fram i bred dialog och hög delaktighet i processen.

Arbetsprocess

Vår- höst 2018 Analys- och planeringsfas

Insamling av erfarenheter från nuvarande strategiperiod, analyser, rapporter och utvärderingar. Viktiga ingångsvärden är till exempel studien OECD Territorial review: Northern Sparsely Populated Areas och Agenda 2030.

Höst 2018- vår 2019 Dialogfas

Aktörer i Västerbotten samlas kring gemensamma utmaningar och möjligheter baserade på resultatet från analys- och planeringsfasen. Under dialogfasen formar vi gemensamt vägen framåt från de utmaningar och möjligheter som identifierats.  Region Västerbotten håller ett antal tematiska dialogträffar under november-december. För mer info om dialogträffarna, besök www.regionvasterbotten.se/rus.

Höst 2019- vår 2020 Framtagande av dokument och beslutsfas

Strategidokumentet skrivs fram baserat på resultaten från de tidigare faserna. Under hösten 2019 genomförs en remissrunda där politik och aktörer i länet ges möjlighet att lämna in åsikter om förslaget till RUS.  Beslut om RUS fattas av regionfullmäktige under våren 2020.

Vad är min roll i RUS-processen?

RUS:en är länets gemensamma strategi för utveckling. Ni som bjuds in till arbetet är viktiga för att vi gemensamt ska ha bra strategi för regional utveckling.

Hos kommunerna, landstinget och myndigheterna, inom näringslivet och akademin, och inom den idéburna sektorn finns såväl kunskap och erfarenheter som behövs i alla faser av RUS-arbetet.

Vid dialogträffarna bidrar alla deltagande aktörer med sina egna perspektiv och jobbar tillsammans med övriga deltagare för att forma gemensamma prioriteringar och lösningar för länets utveckling.

Vad händer nu?

Under början av hösten går riktade inbjudningar till dialogtillfällen ut, som kommer att genomföras under november och december.

Detta informationsbrev hoppas vi skall underlätta er planering för deltagande.

Vi kommer fortlöpande att uppdatera med information, underlag och inspiration på RUS-processens hemsida som ni hittar på www.regionvasterbotten.se/rus.

Niklas Gandal Strateg Samhällsbyggnad
E-post
niklas.gandal@regionvasterbotten.se
Mobil
070-625 57 37
Arbetsgrupp för RUS
E-post
rus@regionvasterbotten.se