Varför en utvecklingsstrategi?

Den regionala utvecklingsstrategin är ett uppdrag från regeringen och tas fram för att visa vägen för en önskvärd utveckling i Västerbotten till år 2030. Strategin, som beslutas av regionfullmäktige, visar länets gemensamma ambitioner och är tänkt att vara vägledande för aktörer inom alla sektorer.  

Strategins övergripande syfte är att, utifrån Västerbottens särskilda förutsättningar, identifiera mål och prioriteringar för den regional utvecklingspolitiken. Därmed är ett delsyfte att den ska koppla ihop länets förutsättningar med de övergripande målen för såväl den regional utvecklingspolitiken på nationell nivå som EU:s sammanhållningspolitik. Strategin visar hur medel för regional utvecklingspolitik från EU och nationell nivå ska fördelas och användas i regionen.

Därmed kommer den också att vara grund för de strukturfondsprogram där Västerbotten ingår. Ett annat delsyfte är att samla mål för alla de sakområden där insatser kan och behöver genomföras på en regional nivå, vilket gör den mer omfattande och komplex än strategier inom ett mer avgränsade politikområden. Därmed är den regionala utvecklingsstrategin även vägledande för andra regionala planer och strategier som tas fram för mer avgränsade sakområden. Strategin syftar även till att samla aktörer på en gemensam regional arena för sektorsövergripande samverkan, där man tillsammans bidrar till att Västerbotten blir den region som den har potential att vara år 2030.