Stärkt regional attraktivitet genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn

Region Västerbotten driver, genom medfinansiering från länets kommuner samt med 1.1-medel från Tillväxtverket, under åren 2017-2020 projektet ”Stärkt regional attraktivitet genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn”. Det övergripande målet med projektet är att öka regionens dragningskraft på människor och företag genom att stärka kommunernas kapacitet och stimulera innovation inom samhällsbyggnadssektorn.

Som grund för projektet används de samverkansplattformar som Region Västerbotten sedan tidigare drivit inom samhällbyggnadssektorn. Befintliga arbetsmetoder ska utvecklas så att de involverar kommuner, medborgare och näringsliv på ett bättre sätt än idag. Syftet är också att stärka samverkan mellan länets kommuner så att den kan omfatta likväl vardagliga problem i driften som mer strategiska frågeställningar kring ledarskap, framtida organisationsformer, jämställdhet, långsiktig personalförsörjning och innovationsutveckling.

Projektet omfattar fem samverkansgrupper:

  • Samrådsgrupp Avfall
  • VA-samverkan
  • Miljösamverkan
  • Plan- och byggsamverkan
  • Räddningstjänstsamverkan
Jonna Lidström Projektsamordnare Samhällsbyggnad
E-post
jonna.lidstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-371 57 57