Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten

Artikel 1, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter". Regeringsformen 1 §, All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 2 §, Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Uppföljning av utbildningsserien ”Att leda och styra" som genomfördes våren 2022

Ta del av uppföljande frågor som ställdes efter varje utbildningstillfälle.
UPPFÖLJNING, Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter.pdfKort om projektet

Det råder idag konsensus om att mycket arbete återstår innan vi har ett samhälle präglat av jämlikhet, tillgänglighet, delaktighet och värdighet för alla invånare. Regeringen konstaterade i Prop. 2016/17:188;  Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, att reformtempot och förverkligandet går för långsamt. Vi, samhällets alla parter, behöver öka takten och förändra vårt sätt att leda, styra och samverka så att vi alla kan åtnjuta våra mänskliga rättigheter. Som centrala förklaringsfaktorer till det låga reformtempot nämns följande:

 • Brister i tvärsektoriell samverkan
 • Brister i ledning och styrning
 • Bristande kunskap om funktionsrättskonventionen

Syftet med projektet:

 • Att bidra till ett jämlikt Västerbotten med utgångspunkt i funktionsrättskonventionen med särskilt fokus på barn och unga.
 • Att skickliggöra Västerbotten som region att på ett kreativt och effektivt sätt ta sig an utmaningar med mänskliga rättigheter och demokrati som naturliga och självklara inslag.
 • Att bidra till utveckling av tvärsektoriell samverkan och problemlösning med grund i ett människorättsperspektiv där individen är den centrala utgångspunkten.

 Målgrupp

 Kommunala och regionala politiker och ansvariga tjänstepersoner i offentlig sektor samt civilsamhällets förtroendevalda och ansvariga tjänstepersoner 

 Projektorganisation

 Projektägare

Region Västerbotten med Funktionsrätt Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten som samarbetspartners.

Styrgrupp

 • Jonas Lundström, verksamhetschef, Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten 
 • Sophie Karlsson, ledamot i Funktionsrätt Västerbotten och ordförande i IFA, Intressegruppen för assistansberättigade
 • Petter Lundberg, enhetschef, Samhällsbyggnad, Region Västerbotten 
 • Sofie Edberg, ledamot i Funktionsrätt Västerbotten och ledamot i BRIS Sverige 
 • Lars Lustig, länsråd, Länsledningens stab
 • Jenny Bergkvist, enhetschef, Staben för förvaltning av EU:s samarbetsprogram 

Ordförandeskap

Delas mellan Region Västerbotten, Funktionsrätt Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten


Projektledare

 • Martin Vikgren, regionchef, Funktionsrätt Västerbotten
 • Kerstin Hamre, samordnare, Region Västerbotten
 • Rebecka Marcusson, strateg mänskliga rättigheter och barnrätt, Länsstyrelsen Västerbotten.
 • Therese Bjursell Lodesjö, strateg funktionsrätt och demokrati, Länsstyrelsen Västerbotten

Projektmedarbetare

 • Caroline Täljeblad, verksamhetsutvecklare, Funktionsrätt Västerbotten
 • Elin Åberg, verksamhetsutvecklare, Funktionsrätt Västerbotten
Kerstin Hamre Projektledare Region Västerbotten
E-post
kerstin.hamre@regionvasterbotten.se
Mobil
070-577 16 57
Martin Vigren Projektledare Funktionsrätt Västerbotten
E-post
martin.vikgren@funktionsrattvasterbotten.se
Mobil
073-056 42 88
Rebecka Marcusson Strateg mänskliga rättigheter och barnrätt
E-post
rebecka.marcusson@lansstyrelsen.se
Mobil
010-225 43 33
Therese Bjursell Lodesjö Strateg funktionsrätt och demokrati
E-post
therese.bjursell@lansstyrelsen.se
Mobil
010-225 43 22
Caroline Täljeblad Verksamhetsutvecklare Funktionsrätt Västerbotten
E-post
caroline.taljeblad@funktionsrattvasterbotten.se
Mobil
072-045 00 04
Elin Åberg Verksamhetsutvecklare Funktionsrätt Västerbotten
E-post
elin.aberg@funktionsrattvasterbotten.se
Mobil
072-029 00 04