NYHETER 2021-04-16

Positiva till infrastrukturproppen men vaksamma på tid för färdigställande

I regeringens infrastrukturproposition som presenterades under fredagen tillkännagavs att man skjuter till 176 miljarder kr till transportsystemet 2022–2033, vilket innebär nära 800 miljarder kr till trafikinfrastruktur i Sverige. Tillsammans med övriga parter i samarbetet Botniska korridoren ställer sig regionrådet Richard Carstedt positiv till infrastrukturpropositionen, men understryker vikten av att fortsätta påverkansarbetet för att Norrbotniabanan ska färdigställas snarast

Tåg Richard Carstedt

-Norrbotniabanan kommer att färdigställas, det är jag trygg med och propositionen signalerar inget annat, säger Richard Carstedt. Med dennaram har Trafikverket och regeringen möjlighet att prioritera att bygga klarthela kustjärnvägen.

Enligt regeringen ska infrastrukturprojekten Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen slutföras, något som är en positiv signal till parterna i samarbetet Botniska korridoren. Man menar nu att regeringen getts förutsättningar att uppfylla Januariavtalets löfte om fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige. Dessutom kan staten nu matcha industrins investeringar med att bygga ut Botniska korridoren och de anslutande stråken.

-Vi har fortfarande ett påverkansarbete att göra, för det är inte säkert att färdigställandet av Norrbotniabanan sker så snabbt som vi vill, säger Richard Carstedt. Med tanke på den utveckling som sker just nu i Västerbotten, och kanske främst i norra Västerbotten, är det av högsta viktatt utbyggnaden av tåget går fort.

För att säkerställa den utveckling som Botniska korridoren behöver 70 mdr av de 176 miljarderna kronor som tillsatts till transportsystemet öronmärkas för Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Godsstråket genom Bergslagen. Utöver satsningarna för att förverkliga Norrbotniabanan nämner propositionen även satsningar på underhåll av vägar i inlandet och utveckling av Inlandsbanan.Exakt hur pengarna ska fördelas kommer att hanteras efter att riksdagen har fattat beslut om de ekonomiska ramarna, vilket väntas den 21 juni. Därefter kommer regeringen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur pengarna ska användas. Trafikverkets förslag väntas komma under hösten och efter remittering till alla berörda, kommer regeringen att fatta ett beslut om den kommande nationella transportplanen.

För mer information:
Rickard Carstedt (S)
Ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Västerbotten
070-242 10 94, richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Maud Ericson
Strateg infrastruktur vid Region Västerbotten
070-664 57 74, maud.ericson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Micaela Löwenhöök
Strateg externa relationerRegion Västerbotten
070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

 

Tillbaka till nyhetslistan