Barn- och ungdomshabilitering

Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionsnedsättningar.

Barn- och ungdomshabilitering på 1177.se

Söker du som patient eller anhörig kontaktuppgifter till barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten?

Barn och ungdomshabilitering på 1177.se

Insatser och stöd ska minska eller kompensera för funktionsnedsättning och bidra till delaktighet i samhället. Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar hälsofrämjande och förebygger ohälsa genom att stärka barnet i att utveckla egen förmåga och genom att ge riktat stöd till föräldrar och närstående.

Kontakta oss

E-post
För ärenden som inte rör patienter
barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se

Jonna Kling Segrén Avdelningschef barn- och ungdomshabilitering Umeå
E-post
jonna.kling.segren@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 42 35
Ulrika Wennmark Avdelningschef barn- och ungdomshabilitering Umeå
E-post
ulrika.wennmark@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 42 05
Sara Frank Avdelningschef barn- och ungdomshabiliteringen Lycksele
E-post
sara.frank@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-393 63
Malin Boman Avdelningschef barn- och ungdomshabiliteringen Skellefteå
E-post
malin.boman@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 07 14